Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng

Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giai đoạn 2018-2020
10/02/2018
Năm 2016, Nhà trường trở thành thành viên của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, đánh dấu sự thay đổi về bản chất của nhà trường đối với các vấn đề sở hữu, đầu tư, cơ cấu tổ chức, cách thức phối hợp trong các hoạt động v.v. Liên tục trong các năm 2017, 2018, Nhà trường tiến hành tái cấu trúc, luân chuyển - bổ nhiệm cán bộ để tối ưu hóa bộ máy. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã cập nhật Chiến lược phát triển giai đoạn 2014-2020 và ban hành Chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2020 kèm theo Quyết định số 953/QĐ-BVU ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà trường. Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giai đoạn 2018-2020 được xác lập trên cơ sở Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2018-2020 và kế thừa, cập nhật kết quả thực hiện kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giai đoạn 2014-2020.
Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giai đoạn 2016-2020
01/10/2016
Giai đoạn 2016-2020, Nhà trường xác định tầm nhìn trở thành một trường đại học có thứ hạng cao trong nước và khu vực, là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín về các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, cảng biển, logistics, công nghiệp hỗ trợ. Để đạt được tầm nhìn nêu trên, Nhà trường xác định dần chuẩn hóa toàn bộ hoạt động theo các mảng đào tạo – nghiên cứu khoa học – phục vụ cộng đồng với các hoạt động ĐBCL mang tính giám sát, đối sánh và điều chỉnh để đạt được mục tiêu.
$dateTool.format("dd/MM/yyyy", $entry.getPublishDate())

Kế hoạch hành động

Kế hoạch Tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2018
05/12/2018
Ngày 20/9/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 373/KH-BVU về việc tự đánh giá cơ sở giáo dục. Sau thời gian triển khai thực hiện, căn cứ các điều kiện thực tế, nhà trường điều chỉnh kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn đánh giá từ năm 2014 đến năm 2018.
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nhân sự Hội đồng Đảm bảo chất lượng năm 2018-2019
25/10/2018
Thực hiện Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, Nhà trường lập kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân sự của Hội đồng Đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019 nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả các hoạt động đảm bảo chất lượng.
Kế hoạch rà soát hệ thống thông tin phục vụ đảm bảo chất lượng bên trong năm học 2018-2019
03/10/2018
Nhằm nâng cấp hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong và giúp cải thiện hiệu quả phân tích - thống kê - tổng hợp dữ liệu, thông tin, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế hoạch rà soát hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong năm học 2018-2019.

Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là một trường đại học có thứ hạng cao trong nước và khu vực, là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín về các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, cảng biển, logistics, công nghiệp hỗ trợ.

Sứ mạng

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu là trường đại học định hướng ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở liên kết chiến lược giữa nhà trường với doanh nghiệp, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.

Giá trị cốt lõi

Nhà trường xác định chất lượng và hiệu quả đào tạo là giá trị hàng đầu, là nguyên tắc và định hướng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; là yếu tố quyết định cho sự mở rộng hợp tác, cạnh tranh và phát triển của nhà trường.

Mục tiêu

Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu được học tập trong môi trường giáo dục hiện đại, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp; tốt nghiệp ra trường với khát vọng sáng tạo và khởi nghiệp; tự tin tham gia vào thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế.