Phòng Đảm bảo chất lượng

Năm 2010, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu ra Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 26/8/2010 về việc thành lập Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng – Thanh tra giáo dục. Năm 2013, phòng được đổi tên và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ thành Phòng Thanh tra và đảm bảo chất lượng giáo dục. Năm 2016, sau khi trở thành một thành viên của Tập đoàn Nguyễn Hoàng, nhà trường liên tục tái cấu trúc để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Sau khi tái cấu trúc, phòng Đảm bảo chất lượng được tái thành lập theo Quyết định số 971/QĐ-BVU ngày 18/01/2018 của Hiệu trưởng. Về nhân sự, Phòng ĐBCL có biên chế 8 người, đều được đào tạo, tập huấn về đảm bảo chất lượng giáo dục.

Phòng Đảm bảo chất lượng là đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng, có vai trò thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Sơ đồ Hội đồng Đảm bảo chất lượng

 

Chức năng - nhiệm vụ của phòng Đảm bảo chất lượng gồm 3 mảng công việc chính gồm:

1. Kiểm định chất lượng giáo dục: Phụ trách triển khai các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục - chương trình đào tạo nhằm đáp ứng các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của các tổ chức kiểm định có uy tín.

2. Đảm bảo chất lượng: Phụ trách một số nội dung khảo sát các bên liên quan, thực hiện quy chế công khai, đối sánh chất lượng giáo dục nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

3. Thanh tra giáo dục: Triển khai các hoạt động thanh tra giáo dục theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

 

Phòng Đảm bảo chất lượng