CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-BVU ngày 10 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

1. THÔNG TIN CHUNG

- Phiên bản chính sách: 01.

- Mức độ áp dụng: Cấp trường.

- Cập nhật chính sách: Xây dựng mới, chưa cập nhật.

2. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH  

2.1. Mục tiêu của chính sách

Bản chính sách này dùng để đảm bảo:

- Tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) có nhận thực đúng và góp phần thực hiện việc đảm bảo chất lượng cho các hoạt động.

- Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp; được triển khai thực hiện, giám sát và cải tiến để đạt được hiệu quả cao nhất.

2.2. Các khái niệm

Chất lượng giáo dục: Là sự đáp ứng mục tiêu của BVU, đáp ứng các yêu cầu của Luật GD, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo du đại học, phù hợp với nhu cầu của sử dụng nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

 Đảm bảo chất lượng: Là sự quản trị theo hệ thống và các quy trình đánh giá để đảm bảo các hoạt động của cơ sở giáo dục được thực hiện đạt chất lượng cao nhất.

2.3. Phát biểu chính sách

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu cam kết định hướng và thực hiện các hoạt động của Trường một cách có chất lượng cao nhất, tương ứng với điều kiện. Bản chính sách này mô tả các nguyên tắc và việc triển khai thực hiện chính sách chất lượng của Trường.  

Các nguyên tắc chính bao gồm:

- Các hoạt động được định hướng góp phần thực hiện Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi – Mục tiêu của Nhà trường đã công bố.

- Khuyến khích áp dụng quy trình PDCA (Plan – Do – Check – Act) trong thực hiện chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của trường.

- Quy trình hóa các hoạt động của nhà trường.

- Tích cực và liên tục tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của các bên liên quan (cán bộ - giảng viên, người học, các nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước …) để có giải pháp nâng cao tính quốc tế hóa và doanh nghiệp hóa của trường.

- Tạo, lưu trữ và sử dụng minh chứng một cách hiệu quả đối với toàn bộ các hoạt động. 

3. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

3.1. Trách nhiệm

3.1.1. Hiệu trưởng

Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách chất lượng của BVU; đảm bảo chính sách được quán triệt đến toàn thể đơn vị, cá nhân trực thuộc và báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện.

3.1.2. Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị đầu mối tham mưu và báo cáo Hiệu trưởng việc thực hiện chính sách chất lượng; có trách nhiệm cụ thể hóa chính sách, dự thảo kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng; nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc được phát biểu trong chính sách này.

3.1.3. Các phòng, viện, trung tâm, ban trực thuộc

Các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc được phát biểu trong chính sách này; tham gia góp ý, phản biện trong quá trình cập nhật các phiên bản của chính sách chất lượng.

3.2. Chế độ cập nhật – báo cáo

Chính sách này được đánh giá hiệu quả vào trước tháng 12 năm 2020; việc cập nhật căn cứ vào kết quả thực hiện, kết quả lấy ý kiến và phản biện của các bên liên quan.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS. TSKH. Hoàng Văn Kiếm