Giới thiệu Quy trình PDCA (Plan - Do - Check - Act)

Lượt xem: 27459

Ngày đăng: 04/10/2018

Giới thiệu Quy trình PDCA

 

Lịch sử hình thành

Quy trình PDCA lần đầu tiên được Walter Andrew Shewhart đề cập năm 1939 trong sách "Statistical method from the viewpoint of quality control" – Tạm dịch "Phương pháp thống kê dưới quan điểm kiểm soát chất lượng".

Năm 1950, William Edwards Deming phát biểu  cải tiến Chu trình PDCA (Plan-Do-Check-Act) từ nền tảng lý thuyết của Walter A. Shewhart thành một phiên bản hoàn chỉnh. Quy trình PDCA được áp dụng rộng rãi tại Nhật Bản trong giai đoạn khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ II.

 

Quy trình PDCA

Cụm trừ P-D-C-A là viết tắt của:

Plan - Lập kế hoạch.

Do – Thực hiện kế hoạch đã lập.

Check – Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

Act – Thực hiện điều chỉnh, cải tiến thích hợp, sau đó bắt đầu lại việc lập kế hoạch điều chỉnh cải tiến này và thực hiện chu trình P-D-C-A mới (Hình 1).

Hình 1 – Mô hình vận động của quy trình PDCA để cải tiến chất lượng [Nguồn: Internet]

 

Trong bối cảnh một cơ sở giáo dục, việc vận dụng quy trình có thể xem xét theo các bước cụ thể như sau:

 

Giai đoạn P – Lên kế hoạch

Xác định vấn đề (What)

 • Xác định vấn đề cần xem xét. 
 • Xác định các chỉ tiêu, chỉ số cần đạt được khi giải quyết vấn đề.
 • Xác định các bên liên quan và kênh thông tin để xử lý vấn đề.

Công cụ gợi ý:

 • Sơ đồ Nguyên nhân – Kết quả
 • Phân tích Pareto

Phân tích vấn đề (Why)

 • Quy trình, công cụ cần thiết để xử lý vấn đề.
 • Phân tích nguyên nhân vấn đề.
 • Phương án thu thập dữ liệu cần thiết.
 • Phát triển phương án giải quyết vấn đề.

Giai đoạn D – Thực hiện

Phát triển các giải pháp

 • Thu thập dữ liệu. 
 • Thử nghiệm các giải pháp.

Công cụ gợi ý:

 • Thiết kế thực nghiệm (Design of Experiments - DOE)

Áp dụng giải pháp

 • Thực thi giải pháp khả thi, phù hợp nhất.

Giai đoạn C – Kiểm tra

Đánh giá kết quả

Thu thập dữ liệu kết quả thực hiện; Đánh giá giải pháp thực hiện:

 • Nếu đạt được mục tiêu đề ra à Triển khai giai đoạn kế tiếp.
 • Nếu không đạt à Quay lại giai đoạn P.

Công cụ gợi ý:

 • Phân tích quan biểu đồ, sơ đồ.
 • KPI.

Giai đoạn A – Cải tiến

Vận dụng có cải tiến giải pháp tốt nhất

 • Xác định những thay đổi mang tính hệ thống và các yếu tố cần thiết vận áp dụng giải pháp.
 • Lập kế hoạch giám sát cải tiến.

Công cụ gợi ý:

 • Sơ đồ hóa quy trình.

Hình 2 – Lưu đồ một quy trình PDCA [Nguồn: Internet]

 

Thông tư 12 xác định chất lượng của cơ sở giáo dục "là sự đáp ứng mục tiêu do cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước". Do vậy, để đảm bảo các mặt hoạt động được thực thi đồng bộ và theo định hướng với nhiều điều kiện tác động khác nhau, việc áp dụng quy trình PDCA là một trong những giải pháp khả thi và hiệu quả, nhất là đối với các hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường.

 

Trung Nguyễn – Phòng ĐBCL.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC