Hoạt động đảm bảo chất lượng

Giới thiệu hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong - AUN IQA
08/06/2019
Hệ thống ĐBCL bên trong (Internal Quality Assuarance - IQA) là một hệ thống trong đó nhà quản lý và nhân viên cảm thấy thỏa mãn về các cơ chế kiểm soát đang hoạt động nhằm duy trì và nâng cao chất lượng.
Một số thuật ngữ thông dụng trong đảm bảo chất lượng
08/06/2019
Phòng Đảm bảo chất lượng BVU có thực hiện biên tập, biên dịch và giới thiệu một số thuật ngữ thông dụng trong đảm bảo chất lượng với mục đích giới thiệu đến các bên liên quan tham khảo trong quá trình làm việc. Các đóng góp với nội dung, vui lòng liên hệ qua email: dambaochatluong@bvu.edu.vn
Đặc điểm của giáo dục đại học trong thế kỷ 21 - Xu hướng phát triển của đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng
08/06/2019
Chúng ta đang sống trong một thế giới khủng hoảng, một xã hội tri thức, một kỷ nguyên mà trong đó thời gian gần như đồng nghĩa với sự biến động (time is fluid), không có gì tồn tại lâu dài, mọi việc thay đổi liên tục và không ổn định.
Thông báo lấy ý kiến SV học kỳ 1 năm học 2018-2019
23/11/2018
Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, Hiệu trưởng BVU thông báo tổ chức lấy ý kiến của người học đối với hoạt động giảng dạy của GV học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 gồm hai hình thức lấy ý kiến chính là trực tuyến và phỏng vấn.
Phong cách học tập và quy trình học tập qua trải nghiệm
11/10/2018
Mỗi cá nhân đều có một kiểu hình thần kinh khác nhau, tạo ra đặc điểm tính con người và ảnh hưởng lớn đến việc tiếp thu kiến thức trong quá trình học tập. Do đó, giảng viên bên cạnh nắm vững kiến thức chuyên môn, hiểu rõ đặc điểm tâm lý của người học thì cần phải hiểu được những cách thức người học lựa chọn để tiếp thu kiến thức cho bản thân. Bài viết này giới thiệu về phong cách học tập (Learning style) và một mô hình về tâm lý học được ứng dụng khá phổ biến trong giáo dục học là quy trình học tập qua trải nghiệm (The experimential learning cycle).
Giới thiệu Quy trình PDCA (Plan - Do - Check - Act)
05/10/2018
Trong sự vận động và phát triển không ngừng dưới sự chi phối và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các trường đại học được đặt dưới áp lực thay đổi phương thức quản trị, ứng dụng các công cụ quản trị để nâng cao hiệu quả trước áp lực cạnh tranh trong và ngoài nước. Quy trình PDCA (Plan – Do – Check – Act) được W. Edwards Deming giới thiệu năm 1950 là một trong những công cụ quản trị quan trọng, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa vào Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Thông tư 12/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng – gọi tắt là Thông tư 12).
Thông báo lấy ý kiến về dự thảo Quy định hoạt động dự giờ BVU
18/09/2018
Hiệu trưởng thông báo tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định về hoạt động dự giờ của trường do Phòng ĐBCL xây dựng.
Thông báo lấy ý kiến về nội dung tập huấn giảng dạy năm 2018
18/09/2018
Hiệu trưởng thông báo tổ chức lấy ý kiến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường đối với các phương pháp và kỹ năng cần thiết đối với giảng dạy đại học
Thông báo lấy ý kiến về dự thảo Quy định kiểm tra giờ giảng
18/09/2018
Hiệu trưởng thông báo tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quy định về kiểm tra giờ giảng của trường.
Thành lập Ban Đảm bảo chất lượng
06/04/2019
Ngày 18 tháng 9 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký ban hành các Quyết định số 421/QĐ-BVU về việc thành lập Ban Đảm bảo chất lượng của nhà trường và Quyết định số 421/QĐ-BVU về việc phân công cán bộ kiêm nhiệm Ban Đảm bảo chất lượng.
26/02/2018