1. Giới thiệu chung về Trung tâm Khởi nghiệp và Việc làm

Theo Quyết định số 1240/QĐ-BVU ngày 09/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm Tư vấn Việc làm - Khởi nghiệp được thành lập. Ngày 18/1/2018, Trung tâm đổi tên thành Trung tâm Khởi nghiệp và Việc làm theo Quyết định số 974/QĐ-BVU.

Hiện nay, Trung tâm có 4 cán bộ nhân viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 3 cử nhân. Với đội ngũ cán bộ nhân viên tâm huyết, nhiệt tình và năng động, ngoài việc thiết lập mối quan hệ với các doanh nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm cũng như các buổi hội thảo, giao lưu giữa sinh viên với doanh nghiệp, Trung tâm còn tích cực mở những khóa học, các buổi giao lưu về ý tưởng, phương pháp, hành trang khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm tổ chức các cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp và tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư cho các ý tưởng có tính khả thi cao.

2. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho  sinh viên và thực hiện công tác gắn nhà trường với doanh nghiệp.

3. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Trung tâm gồm Ban giám đốc và tổ chuyên viên giúp việc

Ban giám đốc:

TS. Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc

4. Đội ngũ cán bộ nhân viên của Trung tâm: gồm 4 người, trong đó: 1 tiến sĩ, 03 cử nhân