(Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện chỉ nộp lệ phí nhận chuyển hồ sơ theo quy định tại bưu điện - Trường không thu lệ phí đăng ký xét tuyển)