PHÒNG THANH TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Tổ chức và hoạt động

Tổ chức phòng

1. Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị trực thuộc Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu.
2. Phòng do Trưởng phòng phụ trách và có các cán bộ, nhân viên làm công tác nghiệp vụ chuyên môn.

Chức năng và nhiệm vụ cơ bản

1. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai công tác đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục trong Nhà trường trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ của Nhà trường, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục.
2. Nhiệm vụ
Chủ trì quản lý, thực hiện các hoạt động của Nhà trường có liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục.

Nguyên tắc làm việc của Phòng

1. Phòng làm việc dưới sự quản lý và điều hành trực tiếp của Trưởng phòng. Mọi hoạt động của Phòng đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Cán bộ, nhân viên thuộc Phòng phải xử lý và giải quyết công việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Trưởng phòng.
2.. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc của Phòng. Mỗi cá nhân được giao đảm nhiệm một số công việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Hiệu trưởng về công việc được giao.
3. .Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc, Quy chế hoạt động của Nhà trường và của Phòng.
4. .Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

Nhiệm vụ của Trưởng phòng

1. Lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác theo quy định và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của Phòng trong phạm vi Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu.
2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác Đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục.
3. Trình Hiệu trưởng văn bản quyết định việc thanh tra, kiểm tra, giám sát khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm Pháp luật, quy chế, quy định của Nhà trường hoặc khi các đơn vị chức năng trong Nhà trường có các hoạt động thuộc thẩm quyền kiểm tra, giám sát của Phòng.
4. Kiến nghị với Hiệu trưởng xem xét trách nhiệm, xử lý đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Nhà trường; kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường.
5. Cập nhật, cung cấp các thông tin về các lĩnh vực công tác của Phòng cho Website của nhà trường.

Nhiệm vụ của cán bộ, chuyên viên và nhân viên

1. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch công tác theo lĩnh vực được phân công. Chủ động nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi, các công việc được giao theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn.
2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kế hoạch, tiến độ, hiệu quả của kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
3.Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo và phân công của Trưởng phòng trong giải quyết công việc.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể

1. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo.
2. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giảng dạy của Trường. Triển khai việc đánh giá cán bộ giảng dạy, chương trình giảng dạy và các môn học.
3. Xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường.
4. Thanh tra kiểm tra công tác tuyển sinh, đổi mới chương trình, giáo trình, tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội qui, qui chế đào tạo của Bộ và của Nhà trường.
5. Giám sát việc thực hiện tiến độ giảng dạy, đề cương giảng dạy, lịch trình giảng dạy của giảng viên, giáo viên trong trường.
6. Theo dõi, nắm tình hình học tập của sinh viên, công tác chủ nhiệm lớp của giảng viên, giáo viên.
7. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của luật khiếu nại và tố cáo.
8. Tổng hợp thống kê, báo cáo công tác thanh tra định kỳ hoặc theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
9. Thanh tra kiểm tra công tác xây dựng đội ngũ Giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục; Giám sát việc xây dựng và thực hiện chế độ làm việc; Qui định tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên.
10. Thanh tra kiểm tra công tác kế hoạch, tài chính và xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng đào tạo.
11. Thanh tra kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học: Kiểm tra việc thực hiện qui định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên.
12. Thanh tra kiểm tra hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó kiểm tra các chương trình liên kết đào tạo: cơ sở pháp lý của chương trình, điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, giá trị văn bằng…

Tin nổi bật

THỐNG KÊ

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 24460