Khoa công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-ĐHBRVT ngày 28/4/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường. Cơ cấu của khoa bao gồm: Ban lãnh đạo khoa, Hội đồng khoa học khoa, Tổ bộ môn và các phòng thực hành. Khoa Công nghệ thông tin có nhiệm vụ đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học Công nghệ thông tin cho nhà Trường, địa phương và trên toàn quốc. Hiện nay Khoa là một trong những đơn vị đào tạo có uy tín trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về Công nghệ thông tin.

Nhiệm vụ khoa công nghệ thông tin

Về Quản lý chuyên môn

Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế họach giảng dạy, học tập và các họat động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế họach giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên sọan giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Ban Giám Hiệu giao. Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế họach bổ sung.

- Tổ chức họat động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với các doanh nghiệp. Theo dõi chỉ đạo việc thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Tỉnh, quản lý các đề tài cấp cơ sở; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng sinh viên giỏi trong khoa; khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; khoa tham gia công tác tuyển sinh đào tạo.

- Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục kiến tập, thực tập chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận, đồ án tốt nghiệp; tổ chức kiểm tra giữa kỳ, thi kết thúc môn; đánh giá kết quả kiến tập, thực tập, chấm khóa luận, đồ án tốt nghiệp và đánh giá kết quả học tập của HSSV do khoa đào tạo

Sinh viên học tập trong Phòng thực hành điện cơ bản

Tham mưu Ban Giám hiệu

Phát triển và Ứng dụng CNTT trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý
Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế họach giảng dạy, học tập và các họat động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế họach giảng dạy chung của nhà trường.

Về Quản lý các Phòng máy tính

- Đảm bảo các phòng họat động theo đúng chức năng đã qui định (các phòng Thí nghiệm, thực hành chuyên đề cho chuyên ngành CNTT, các phòng thực hành các môn chuyên ngành của các khoa có ứng dụng CNTT, phòng Thực hành cho Tin học đại cương).
- Đề xuất xây dựng kế họach bổ sung cấu hình cũng như máy tính yêu cầu giảng dạy các môn học chuyên ngành.
- Đề xuất kế họach bảo trì toàn bộ các phòng máy định kỳ cho mỗi học kỳ.
- Sắp xếp lịch thực hành theo kế họach giảng dạy của nhà trường theo đúng tính năng và công năng sử dụng phàng thực hành (cấu hình, phần mềm, số lượng sinh viên,...)
- Giám sát Giáo viên hướng dẫn thực hànhcũng như sinh viên thực hành để đãm bảo thực đúng giờ giấc, nội dung và chất lượng thực hành.

Sinh viên học tập trong Phòng thực hành điện cơ bản

Về Tổ chức thực hiện đào tạo Tin học đại cương cho tòan trường

Sinh viên học tập trong Phòng thực hành điện cơ bản

- Xây dựng nội dung chương trình môn học (đề cương chi tiết, bài giảng, bộ bài tập thực hành) theo đúng mục tiêu, phương châm đào tạo của nhà trường, chú trọng về kỹ năng thực hành. Chương trình học này được áp dụng cho tòan trường và cho tất cả các hệ đào tạo.
- Đề xuất kế họach giảng dạy sao cho việc phân bổ tối ưu phòng thực hành.
- Có kế họach mời giáo viên thỉnh giảng khi cần thiết.

Về Quản lý Cán bộ, Giảng viên và sinh viên

- Quản lý giảng viên, cán bộ, chuyên viên, sinh viên thuộc khoa theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
- Xây dựng kế họach và tổ chức việc thực hiện đào tạo, bồi dưởng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, và cán bộ, chuyên viên thuộc khoa.
- Lên kế họach qui họach cán bộ, đề xuất tuyển dụng theo nhu cầu đào tạo của khoa.
- Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ, chuyên viên và giảng viên trong khoa theo định kỳ và đúng quy định của nhà Trường, để phân loại năng lực làm việc, trình độ chuyên môn, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà Trường và xã hội.

Sinh viên học tập trong Phòng thực hành điện cơ bản

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÁC TỔ BỘ MÔN TRỰC THUỘC

- Tổ Công nghệ phần mềm: Cô Tống Thị Nhung
- Tổ Mạng máy tính và truyền thông: Thầy Nguyễn Văn Trì

Trưởng Khoa
PGS.TS. Trương Mỹ Dung

P.Trưởng Khoa
ThS. Hoàng Ngọc Thanh

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
1 PGS.TS. Trương Mỹ Dung Trưởng Khoa 0979 997 888 huyenthanh@gmail.com
2 PGS.TS. Trương Mỹ Dung Trưởng Khoa 0979 997 888 huyenthanh@gmail.com
3 PGS.TS. Trương Mỹ Dung Trưởng Khoa 0979 997 888 huyenthanh@gmail.com
4 PGS.TS. Trương Mỹ Dung Trưởng Khoa 0979 997 888 huyenthanh@gmail.com

NGÀNH ĐÀO TẠO

Kỹ thuật máy tính

Công nghệ phần mềm

Hệ thống thông tin

THÀNH TÍCH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

Tập thể Lao động tiên tiến các năm học