Hợp tác quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo, trao đổi - Giao lưu sinh viên & thực tập sinh quốc tế

Ubaya Online Summer Program

Ubaya is planning to organize the Ubaya's First Online Summer Program 2020 titled "All you need to know about Covid-19"  on September 21-25, 2020.

Thông tin dành cho sinh viên quốc tế

Thông tin dành cho giáo viên và tình nguyện viên quốc tế