Hội đồng quản trị

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Quản trị (HĐQT) khóa I được Bộ Giáo dục & Đào tạo ra quyết định công nhận (Quyết định số 628/QĐ- BGD&ĐT ngày 10/2/2006) gồm 10 thành viên do ông Trần Văn Khánh làm Chủ tịch. Tuy nhiên có 3 ủy viên là công chức viên chức và 1 Uỷ viên xin rút nên thực tế HĐQT khóa I có 6 người:

 
STT Họ tên Chức vụ
1 Ông Trần Văn Khánh Chủ tịch
2 Bà Nguyễn Thị Chim Lang Phó Chủ tịch
3 Ông Đỗ Quốc Hùng Phó Chủ tịch
4 Ông Phan Trung Viê Ủy viên thường trực
5 Ông Ngô Thành Ủy viên
6 Bà Trần Thị Thu Hà Ủy viên

Ngày 24/4/2011 Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2016) gồm 7 thành viên như sau:

STT Họ tên Chức vụ
1 TS. Trần Văn Khánh Chủ tịch
2 Ông Đỗ Quốc Hùng Phó Chủ tịch
3 TS. Nguyễn Thị Chim Lang Phó Chủ tịch
4 GSTSKH. Ngô Văn Lược Ủy viên
5 Ông Phan Văn Minh Ủy viên
6 Ông Nguyễn Hoàng Đông Ủy viên
7 Ông Nguyễn Văn Việt Ủy viên
HĐQT thành lập Ban đầu tư Xây dựng đảm nhiệm xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị đảm bảo cho việc dạy và học. HĐQT cử ông Tạ Quang Luyện làm thư ký HĐQT đảm nhiệm công tác văn phòng của HĐQT.

 

Chức năng nhiệm vụ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và là tổ chức đại diện duy nhất cho quyền sở hữu của Trường; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và có quyền quyết định những vấn đề về tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản, qui hoạch, kế hoạch và phương hướng đầu tư phát triển của Trường phù hợp với qui định của pháp luật.

Xác định chiến lược

HĐQT đã xác định chiến lược của Trường thể hiện trong sứ mệnh của Trường là “Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn cao, tương xứng trình độ đào tạo về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và công nghệ hiện đại, chú trọng đến kinh tế kỹ thuật biển; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế, từng bước tiếp cận với tiêu chuẩn giáo dục đại học khu vực và quốc tế, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực đa dạng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước trong quá trình Hội nhập quốc tế”.

Xây dựng Quy chế, qui định

Nhằm đảm bảo các nguyên tắc và cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Trường, HĐQT đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tuyển dụng CB-GV-NV, Quy định về bổ nhiệm các cán bộ quản lý của các Phòng Khoa và các đơn vị trực thuộc, Quy định về khối lượng làm việc của giảng viên. Trong quá trình triển khai thực hiện, các quy chế và qui định trên đều được bổ sung, hoàn chỉnh cho phù hợp với các văn bản pháp quy của nhà nước trong từng giai đoạn cũng như tính đến các điều kiện thực tiễn của trường.

Công tác chỉ đạo

HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo sát sao Ban Giám Hiệu và các bộ phận trực thuộc thực hiện phương hướng nhiệm vụ do Hội đồng cổ đông đề ra, xây dựng và thực hiện các kế hoạch đề án trong từng giai đoạn, nên thời gian qua Nhà trường đã đạt được những thành tích quan trọng làm nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài. Nhà trường đã đầu tư trên 70 tỷ đồng xây dựng và cải tạo ba cơ sở ở Vũng Tàu (Cơ sở 1, 80 Trương Công Định, cơ sở 2, 01 Trương Văn Bang, cơ sở 3 là cơ sở thuê ở 951 Bình Gĩa) cùng các phòng thí nghiệm, thư viện và trang thiết bị đảm bảo cho học và thực hành cho SVHS cho 5 năm qua cũng như giai đoạn hai ba năm tới. Đội ngũ cán bộ cơ hữu hiện có 162 người; (gồm 4 GS & PGS, 8 TS, 53 Thạc sỹ) cùng với trên 200 giảng viên thỉnh giảng đủ đảm bảo cho việc giảng dạy SVHS của trường. Trường liên tục tuyển sinh đạt chỉ tiêu do Bộ Giáo dục & Đào tạo giao, nâng quy mô SVHS lên gần 7500 người; trong đó có 2283 em đã tốt nghiệp với trên 80% em đã có việc làm, góp phần cung cấp lực lượng lao động KHCN cho tỉnh BR-VT và cả nước, bước đầu tạo niềm tin và uy tín trong Phụ huynh và HS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng như cả nước.

Phương hướng thời gian tới

Thời gian tới HĐQT chủ trương tiếp tục phát triển cơ sở vật chất, sớm đền bù giải tỏa và triển khai xây dựng cơ sở chính trên đường 3/2 và Trung tâm Hội nghị quốc tế về đào tạo khoa học công nghệ là các cơ sở giao lưu khoa học và thực hành hiện đại cho thầy cô giáo và SVHS của trường. Trường tiếp tục mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên, cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, áp dụng ISO 9001:2008 và CNTT trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đến năm 2020 có qui mô đào tạo 15.000-20.000 SVHS và trở thành một trung tâm mạnh về văn hóa, khoa học và đào tạo của tỉn Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA I (2006-2010)

STT Họ tên Chức vụ
1 TS. Trần Văn Khánh Chủ tịch
2 Ông Đỗ Quốc Hùng Phó Chủ tịch
3 TS. Nguyễn Thị Chim Lang Phó Chủ tịch
4 ThS. Phan Trung Viên Ủy viên Thường trực
5 TS. Trần Thị Thu Hà Ủy viên
6 Ông Ngô Thành Ủy viên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA II (2011-2016)

STT Họ tên Chức vụ
1 TS. Trần Văn Khánh Chủ tịch
2 Ông Đỗ Quốc Hùng Phó Chủ tịch
3 TS. Nguyễn Thị Chim Lang Phó Chủ tịch
4 GSTSKH. Ngô Văn Lược Ủy viên
5 Ông Phan Văn Minh Ủy viên
6 Ông Nguyễn Hoàng Đông Ủy viên
7 Ông Nguyễn Văn Việt Ủy viên

Các thành viên Hội đồng quản trị khóa 2(2011-2016)

Tin nổi bật

THỐNG KÊ

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 27755