Danh sách câu danh ngôn

Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung.
Helen Keller

Lịch sự kiện