Danh sách câu danh ngôn

"Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi"
Thomas Edison