Công tác sinh viên
  • Quy định đánh giá kết quả rèn luyện SV Đh CQ Tải xuống
  • Quy định công tác sinh viên Trường Đại học BRVT 2016 Tải xuống
  • Quy chế công tác sinh viên (Bộ GDĐT 2016) Tải xuống
  • Quy định công tác tổ chức Hội nghị đối thoại sinh viên các cấp Tải xuống