Chuẩn đầu ra
  • Chuẩn đầu ra khoá tuyển sinh 2018 Tải xuống
  • Chuẩn đầu ra khóa tuyển sinh 2016 Tải xuống
  • Quy định điều kiện về trình độ ngoại ngữ để bảo vệ luận văn thạc sĩ các ngành không chuyên ngữ Tải xuống
  • Chuẩn đầu ra khoá tuyển sinh 2015 Tải xuống
  • Chuẩn đầu ra khoá tuyển sinh 2014 Tải xuống
  • Chuẩn đầu ra khoá tuyển sinh 2013 Tải xuống
  • Chuẩn đầu ra khoá tuyển sinh 2012 Tải xuống
  • Chuandaura-khoatuyensinh 2011.pdf Tải xuống