Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu công bố điểm sàn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Lượt xem: 3543

Ngày đăng: 30/07/2021

[English below]

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) vừa công bố điểm sàn (điểm tối thiểu) nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cơ sở mới của BVU dự kiến đưa vào hoạt động năm học 2022 - 2023

Theo đó, ngành Điều dưỡng: Bằng điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các ngành còn lại: 15 điểm.

Điểm sàn nêu trên áp dụng cho thí sinh là học sinh THPT khu vực 3. Mức chênh lệch điểm nhận hồ sơ giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm; giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục nhận hồ sơ xét học bạ đợt bổ sung đến 8/8.

Xét theo tổ hợp xét tuyển (3 môn): Thí sinh chọn 2 trong 4 học kỳ (HK) năm lớp 11 và lớp 12 (có ít nhất 1 HK lớp 12) sao cho tổng điểm trung bình (ĐTB) 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (Tổng điểm) là cao nhất.

Xét theo tổng ĐTB của 3 trong 6 học kỳ: Thí sinh chọn ĐTB 3 trong 6 học kỳ của 3 năm THPT (có ít nhất 1 HK lớp 12) sao cho tổng ĐTB (Tổng điểm) là cao nhất.

Xét theo ĐTB 3 năm THPT: Tổng điểm là tổng ĐTB cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

Điều kiện xét tuyển; chính sách ưu tiên cho 3 cách xét tuyển 1, 2, 3:

Điểm xét tuyển: ngành Điều dưỡng >=19,5 và lớp 12 xếp loại học lực khá trở lên; các ngành còn lại >= 18.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển hoặc tổng ĐTB cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh 2021.

Trường nhận hồ sơ đến hết ngày 8/8/2021. 

Nguồn: Báo Giáo dục thời đại https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dh-ba-ria-vung-tau-cong-bo-diem-san-xet-ket-qua-thi-tot-nghiep-thpt-eauvauZnR.html

---------------------------------------------

Ba Ria Vung Tau University announced base point taken from the results of the national high school exam 

The Ba Ria - Vung Tau University (BVU) Admission Council has officially published the base point (minimum point) for receiving official university admission applications based on high school graduation exam results in 2021.

Whereby, the Nursing major is equal to the base point announced by Education and Training Ministry's regulations, and 15 points for the remaining majors.

Candidates who are high school students in Area 3 are eligible for the above-mentioned base points. The difference in application scores between the two following groups of the candidate is 1.0 points; between the next two areas is 0.25 points.

Ba Ria -Vung Tau University continues to receive applications for the additional semester of academic records until August 8th. 

With subject groups admissions ( three subjects) requires students to select two out of four semesters in grades 11 and 12 ( at least one 12th grade semester) in order to get the best overall average score ( GPA) in three subjects.

With total GPA's 3 out of 6 semesters: students choose 3 in 6 semesters of 3 years of high school ( with at least one semester from grade 12) in order to have the highest admission score

With GPA's 3 years in high school: the total score admission includes GPA of grades 10, 11, and 12.

Conditions of admission; Priority policy for three types of admission: 1, 2, and 3:

The base point enrollment: the Nursing major from 19.5 points and academic level in grade 12 from credit

The admission score is the total score of the subjects according to the combination or the total average score with candidate-area priority points following the admission regulations 2021.

The school accepts applications until the end of August 8, 2021.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC