Sinh viên BVU xuất sắc đạt thành tích tại Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên toàn quốc năm 2021

Lượt xem: 11734

Ngày đăng: 07/01/2022

[English below]

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) là trường đại học duy nhất tại thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp - nơi có tiềm năng kinh tế biển và du lịch bậc nhất cả nước. BVU với Triết lý giáo dục "Nhân bản", xây dựng thế hệ Người học thời đại mới hội tụ đủ các tố chất của 5 H: Heart - Biết yêu thương, Head - Có trí tuệ, Hand - Biết làm việc, Health - Có sức khỏe, Human - Trở thành con người hoàn thiện đầy nhân bản.

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Giải thưởng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, biến các ý tưởng sáng tạo thành hiện thực, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước. Giải thưởng cũng đồng thời góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm cho sinh viên; khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học.

 

 

Năm 2021, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học đã thu hút 463 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đến từ 98 cơ sở giáo dục đại học cả nước tham gia. Đây là những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cả nước. Giải thưởng chia thành 6 lĩnh vực gồm Khoa học tự nhiên: 61 đề tài; Khoa học kỹ thuật và công nghệ: 93 đề tài; Khoa học y, dược: 28 đề tài; Khoa học nông nghiệp: 27 đề tài; Khoa học xã hội: 232 đề tài; Khoa học nhân văn: 22 đề tài.

Tại Vòng chung kết, các đề tài của sinh viên BVU đã xuất sắc dành được 2 giải thưởng:

> Đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học kỹ thuật công nghệ: "Nghiên cứu quy trình sản xuất bột dinh dưỡng từ một số hạt đậu nảy mầm" do sinh viên Nguyễn Thị Lành, ngành Công nghệ thực phẩm cùng giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Tuyết (Trưởng bộ môn Công nghệ thực phẩm BVU) thực hiện đạt giải Khuyến khích.

> Đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội: "Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Phú Hải" do sinh viên Nguyễn Hòa Thuận, chuyên ngành Kế toán kiểm toán cùng giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Đức Loan (Trưởng bộ môn Kế toán BVU) thực hiện đạt giải Khuyến khích.

 

 

 

Là trường đại học đa ngành định hướng ứng dụng, BVU hiện đang đào tạo 60 ngành, chuyên ngành thuộc các lĩnh vực đang có nhu cầu rất lớn gồm Kinh tế biển – Logisitcs; Kinh doanh, Quản lý, Luật; Ngoại ngữ, Khoa học xã hội; Công nghệ kỹ thuật; Du lịch, nhà hàng, khách sạn; Sức khỏe. Để đạt được những thành tích này, BVU đã có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và trang bị cho sinh viên Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ chuyên nghiệp cùng những trải nghiệm nghề nghiệp thực tiễn. Cụ thể, ngay từ năm nhất sinh viên BVU đã có những hoạt động tiếp xúc với doanh nghiệp và hằng năm đều có hoạt động thực hành, thực tập tại doanh nghiệp. BVU đã ký kết chiến lược với hơn 350 doanh nghiệp để giải quyết thực tập và việc làm cho sinh viên, mời "Giảng viên doanh nhân" tham gia trong các hoạt động giảng dạy, cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo.

 

Bên cạnh việc được công nhận đạt kiểm định chất lượng quốc và đạt chuẩn chất lượng quốc tế 4 sao QS Stars, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ngay đạt 95% cùng hơn 20.000 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp BVU đang làm việc khắp cả nước là minh chứng cho sự đón nhận của thị trường lao động với kết quả đào tạo từ Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

 

Box thông tin

Năm 2022, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu gồm 60 ngành, chuyên ngành với những điểm nổi bật:

  • BVU cố định toàn bộ học phí
  • BVU đặt tại thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp, khí hậu tuyệt vời
  • Campus mới của BVU là resort đại học đẹp và hiện đại bậc nhất
  • BVU đạt chuẩn quốc tế 4 sao QS Stars

Thông tin chi tiết tại: https://tuyensinh.bvu.edu.vn

Thông tin liên hệ: 1900.633.069

 

----------------------------------

Outstanding achievements of BVU students at the 2021 Science and Technology Award for National Students.

 

Ba Ria - Vung Tau University (BVU) is the only university located in the beautiful coastal city, Vung Tau - which obtains the most potential for marine economy and tourism in the country. BVU with the "Humanity" educational philosophy, builds a new generation of Learners with all the qualities of 5 H: Heart - Know how to love, Head - Have intelligence, Hand - Know how to work, Health - Be healthy, Human - Become a complete human full of humanity.

The Science and Technology Award for students doing scientific research in educational institutions is organized by the Ministry of Education and Training in collaboration with the Ministry of Science and Technology, the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Vietnam Union of Science and Technology Associations. The Award aims to promote scientific research activities, help students promote their creative thinking ability, form competencies to self-study, self-research and apply learned knowledge to solve practical problems, turn creative ideas into reality, contribute to discovering and fostering young talents for the country. The Award also contributes to improving the ability to do independent scientific researches and work in groups for students; encourage higher education institutions, organizations and individuals to support students' scientific research activities, contributing to improving the quality of training and research at higher education institutions.

In 2021, the Science and Technology Award for students in higher education institutions has attracted 463 scientific research topics of students from 98 higher education institutions nationwide. These were the best topics which had been selected from thousands of scientific research topics of students throughout the country. The Award is divided into 6 fields including Natural Sciences: 61 topics; Sciences and Technology: 93 topics; Medical and Pharmaceutical Sciences: 28 topics; Agricultural Science: 27 topics; Social Sciences: 232 topics; Human Sciences: 22 topics.

At the Final Round, the topics of BVU students excellently won 2 awards:

> Topic in the field of Sciences and Technology: "Research on the process of manufacturing nutritional powder from a number of germinated beans" performed by student Nguyen Thi Lanh, majoring in Food Technology and her instructor, Dr. Nguyen Thi Tuyet (Head of BVU Food Technology Division) was awarded the Consolation Prize.

> Topic in the field of Social Sciences: "Consumption accounting and identifying operating results at Phu Hai Trading and Tourism Services Company Limited" performed by student Nguyen Hoa Thuan, majoring in Accounting and Auditing and his instructor, Dr. Nguyen Thi Duc Loan (Head of BVU Accounting Division) was awarded the Consolation Prize.

As an application-oriented multidisciplinary university, BVU is currently training 60 fields and majors in areas that are in great demand, including Marine Economy - Logistics; Business, Management, Law; Foreign Languages, Social Sciences; Engineering and Technology; Tourism and Hospitality; Health. To achieve these achievements, BVU has taken many synchronous solutions to improve training quality and equip students with Professional Knowledge - Skills - Attitudes and practical career experiences. In particular, right from the first year, BVU students have been contacted with enterprises and every year they have practice activities and internships at enterprises. BVU has signed a strategy with more than 350 enterprises to solve internships and jobs for students, and invites "Businessman lecturers" to participate in teaching activities, updating and improving training programs.

In addition to being recognized as having achieved national quality accreditation and four-star international quality standards of QS Stars, the rate of graduates with immediate employment reaches 95% and more than 20,000 masters, engineers, and bachelors graduated from BVU who are working across the country are proof for the labor market's acceptance with training results from Ba Ria - Vung Tau University.

 

 

Information Box

In 2022, Ba Ria - Vung Tau University enrolls 3,000 students with 60 fields and majors with the following highlights:

  • BVU fixes the entire tuition fee
  • BVU is located in the beautiful coastal city, Vung Tau, with a great climate
  • BVU's new campus is the most beautiful and modern university resort
  • BVU meets 4-star international standards of QS Stars

Details at: https://tuyensinh.bvu.edu.vn

Contact information: 1900.633.069

 

Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC