Ngành Kế toán của Viện Quản lý - Kinh doanh đào tạo các chuyên ngành:
  1. Kế toán tài chính
  2. Kế toán kiểm toán

Thời gian đào tạo: 3,5 năm

1. Tóm lược nội dung chương trình

Nội dung

Thời lượng

Đơn vị tính

Kiến thức giáo dục đại cương

25

Tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

104

Tín chỉ

+ Kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành

92

Tín chỉ

+ Thực tập cuối khoá và khóa luận tốt nghiệp

12

Tín chỉ

Kiến thức bổ trợ

34

Tín chỉ

2. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo chuyên ngành kế toán tài chính

Có kiến thức chuyên sâu về kế toán tài chính, kế toán quản trị, nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán; nắm được các kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp; am hiểu chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Mục tiêu đào tạo chuyên ngành kế toán kiểm toán

Đào tạo cử nhân nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, có kiến thức chuyên sâu hệ thống và khoa học về lý luận và thực tiễn kế toán, kiểm toán, có kỹ năng thực hành công việc kế toán, kiểm toán một cách thành thạo và khoa học. Thông qua đó giúp cho sinh viên có được những kiến thức cơ bản cả về lý luận và thực tiễn trong việc nhìn nhận, đánh giá tình hình tài chính và giải quyết các quan hệ kinh tế, thương mại, vay vốn, cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn đối với các doanh nghiệp, các tập đoàn cũng như các tổ chức tài chính trong nước, khu vực và trên thế giới.​

3. Các chuyên đề chuyên môn:

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính 1,2 và 3

Kiểm toán căn bản

Kiểm toán nâng cao

Kiểm toán tài chính

Luật kế toán

4. Các chuyên đề kỹ năng mềm:

Kỹ năng giao tiếp cơ bản và nâng cao

Kỹ năng xin việc

Kỹ năng làm việc nhóm và ra quyết định

Kỹ năng học đại học và nghiên cứu khoa học

Chuyên đề Đạo đức nghề nghiệp

5. Các chuyên đề phát triền tài năng:

  • Tư duy sáng tạo của người làm kế toán Kiểm toán và kế toán Tài chính
  • Sử dụng phần mềm tin học-kế toán để làm việc tại doanh nghiệp
  • Kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp

6. Chuẩn đầu ra

Đạt trình độ về tin học, ngoại ngữ và kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.