Sinh viên chuyên ngành kế toán kiểm toán tốt nghiệp ra trường sẽ được các doanh nghiệp kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước, các doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất kinh doanh, thương mại, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước đón nhận với công việc chuyên môn như:          

- Kiểm toán viên, chủ nhiệm kiểm toán hay giám đốc kiểm toán của các công ty kiểm toán trong và ngoài nước kiểm toán viên, tổ trưởng, đoàn kiểm toán Nhà nước, kiểm toán viên nội bộ.

- Kế toán viên, nhà tư vấn tài chính, kiểm toán viên cho mọi loại hình doanh nghiệp và mọi thành phần kinh tế.          
- Đối với khu vực quản lý nhà nước: Cán bộ, nhân viên, chuyên viên tại các cơ quan như thuế, ngân hàng, kho bạc, tài chính Nhà nước từ trung ương đến địa phương.    
- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.