Kế hoạch thực tập tốt nghiệp DT15K1

Lượt xem: 546

Ngày đăng: 09/09/2017

Thực hiện Thông báo số   /ĐT-ĐHBRVT ngày   tháng   năm 2017 của nhà trường về việc xây dựng kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên lớp Đại học liên thông từ trung cấp khóa tuyển sinh 2015 (Đợt 1) - DT15K1. Viện Du lịch – Quản lý – Kinh doanh thông báo và hướng dẫn kế hoạch thực tập tốt nghiệp cụ thể cho sinh viên các lớp do Khoa quản lý như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU THỰC TẬP

 1. Mục đích
 • Giúp sinh viên gắn lý thuyết với thực hành, làm quen với môi trường thực tế qua nghiên cứu và thực tập ở các cơ sở thực tập.
 • Thực hành vận dụng các kiến thức đã được học vào thực tế kinh doanh như nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh, phân tích tình hình tài chính, xây dựng các kế hoạch chiến lược chức năng: Kế toán, Kiểm toán, Quản lý tài chính, Quản lý nhân sự, Quản trị Marketing, Quản trị sản xuất, Tổ chức quản lý bán hàng, xây dựng thương hiệu..., qua đó nghiên cứu phát hiện và đề xuất giải pháp cho những vấn đề cụ thể do thực tiễn đặt ra với hoạt động kinh doanh.
 • Rèn luyện tác phong làm việc, kỹ năng, năng lực làm việc chuyên nghiệp, độc lập và sáng tạo để sinh viên có thể đảm đương được những vị trí nghề nghiệp cụ thể sau khi tốt nghiệp.
 1. Yêu cầu

Trong thời gian thực tập, sinh viên phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh nội qui, qui chế và những qui định khác của trường, khoa về việc thực tập.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh nội qui, qui chế và những qui định của cơ sở thực tập.
 • Chấp hành sự hướng dẫn và những yêu cầu cụ thể của giáo viên hướng dẫn.
 • Đảm bảo thời gian và kết quả thực tập theo quy chế. Sau thời gian thực tập, mỗi sinh viên phải có giao nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho giáo viên hướng dẫn (GVHD) và cho cơ sở thực tập nếu có yêu cầu.
 • Nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động nghiên cứu, học hỏi, sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng hoạt động thực tiễn của một cán bộ doanh nghiệp, chủ động khai thác sự giúp đỡ của cơ sở thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập.

II. THỜI GIAN THỰC TẬP

Thời gian thực tập là 12 tuần từ ngày 18/09/2017 đến 10/12/2017 được chia làm 3 giai đoạn:

 1. Giai đoạn chuẩn bị và làm quen với cơ sở thực tập
  1. Thời gian: 1 tuần, kéo dài từ ngày 18/09/2017 đến 24/09/2017
  2. Nội dung:
 • Phổ biến kế hoạch thực tập và phân nhóm thực tập theo giáo viên hướng dẫn.
 • Từng nhóm sinh viên thực tập làm việc với giáo viên hướng dẫn để thống nhất  phương thức làm việc.
 • Xác định chính thức địa điểm thực tập và tiếp cận với cơ sở thực tập.
 • Làm quen với điều kiện làm việc của cơ sở thực tập.
 1. Giai đoạn thực tập tổng hợp
  1. Thời gian: 6 tuần kéo dài từ ngày 25/09/2017 đến 05/11/2017
  2. Nhiệm vụ:
 • Tìm hiểu mô hình hoạt động, chức năng nhiệm vụ, điều kiện kinh doanh và tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - cơ sở thực tập trong khoảng thời gian không dưới 3 năm.
 • Tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh của cơ sở thực tập. Nghiên cứu những công việc thuộc các phòng ban chức năng đã và đang được thực hiện ở cơ sở thực tập.
 • Phát hiện những vấn đề và thách thức trong hoạt động kinh doanh để lựa chọn đề tài nghiên cứu.
 • Xác định đề tài nghiên cứu của chuyên đề tốt nghiệp. Các đề tài nghiên cứu phải tập trung vào những vấn đề bất cập có liên quan tới chuyên ngành được đào tạo của cơ sở thực tập, đòi hỏi phải nghiên cứu chuyên sâu. Tránh chọn những đề tài quá chung, quá rộng hoặc quá hẹp.
 • Thực hiện nghiên cứu đề tài đã lựa chọn.
  1. Hoàn thành và nộp Bản thảo Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho giảng viên hướng dẫn, chậm nhất vào ngày 06/11/2017.
  2. Nội dung:
 • Thu thập và phân tích thông tin tổng quát về cơ sở thực tập trên các phương diện: Lịch sử ra đời và phát triển; Loại hình doanh nghiệp; Lĩnh vực hoạt động; chức năng nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức… Phân tích rõ quá trình biến đổi các chỉ tiêu số lượng, sự thay đổi cơ cấu mặt hàng, thị trường…
 • Phân tích và đánh giá tổng hợp năng lực và các điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm: Khả năng tài chính; Cơ sở vật chất kỹ thuật; lao động; năng lực tổ chức và quản lý.
 • Phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động của mỗi bộ phận chức năng nói riêng của cơ sở thực tập trong thời gian qua:

+    Thực trạng tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp

+    Tình hình xây dựng và thực hiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh, chiến lược và kế hoạch kinh doanh; Hoạt động các bộ phận chức năng, Phòng Kế hoạch, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Quan hệ Khách hàng…; Những chiến lược và sách lược kinh doanh của doanh nghiệp; Những biện pháp tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá hoạt động kinh doanh…

 • Phát hiện và liệt kê tất cả các vấn đề (về chuyên ngành được đào tạo) của cơ sở thực tập cần nghiên cứu để tìm nguyên nhân và giải pháp. Trên cơ sở đó đề xuất các hướng giải pháp cho những vấn đề đó.
  1. Để tránh những đề tài nghiên cứu có thể bị trùng lắp đáng tiếc, đề nghị các thầy cô giáo hướng dẫn báo cáo đề tài sinh viên lựa chọn đã được duyệt chính thức về Lãnh đạo Viện và Ngành trước ngày 24/09/2017.
 1. Giai đoạn hoàn thiện báo cáo thực tập
  1. Thời gian: 5 tuần, kéo dài từ ngày 06/11/2017 đến 10/12/2017

3.2. Quy trình viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp

 1. Lập đề cương nghiên cứu sơ bộ
 2. Lập đề cương nghiên cứu chi tiết
 3. Thu thập dữ liệu, thực hiện phân tích thông tin phục vụ đề tài nghiên cứu
 4. Viết bản thảo Báo cáo Thực tập tốt nghiệp
 5. Hoàn thiện bản sạch Báo cáo Thực tập tốt nghiệp

III. YÊU CẦU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. Báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Đáp ứng mục tiêu của đề tài nghiên cứu.
 • Nội dung đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. Khuyến khích không trình bày phần lý thuyết chung.
 • Không được trùng lắp với các chuyên đề và tài liệu đã có.
 • Tuân thủ theo cách thức trình bày đã qui định.

2. Kết cấu của một chuyên đề thực tập:

 • Trang bìa (theo mẫu)
 • Nhận xét của đơn vị thực tập (theo mẫu)
 • Nhận xét của giáo viên (theo mẫu)
 • Lời cảm ơn
 • Mục lục
 • Lời mở đầu:
 • Chương 1: Giới thiệu về công ty
 • Chương 2: Cơ sở lý luận (liên quan đến vấn đề nghiên cứu)
 • Chương 3: Thực trạng (kế toán, hoạt động kinh doanh, marketing, quản trị nhân sự…) tại công ty
 • Chương 4: Giải pháp và kiến nghị
 • Kết luận
 • Phụ lục
 • Tài liệu tham khảo

 

3. Hình thức trình bày của một chuyên đề thực tập

 • Độ dài của Báo cáo Thực tập tốt nghiệp:
  • Tối thiểu 45 trang với Báo cáo tốt nghiệp hệ Đại học
  • Tối thiểu 35 trang với Báo cáo tốt nghiệp hệ Cao đẳng
 • Quy định dạng trang
  • Giấy chuẩn khổ A4: Lề trái 3cm; Lề phải, đầu và cuối trang 2 cm
  • Font chữ Times New Roman (14);  Cách dòng: 1,5 lines
  • Các đoạn văn cách nhau một dấu Enter.
 • Đánh số trang:
  • Đánh số trang từ lời mở đầu cho đến kết luận theo số thứ tự 1, 2, 3…
  • Từ trang bìa đến trang mục lục đánh chữ số La Mã thường i,ii,iii,iv,…

4. Thời hạn nộp và sản phẩm giao nộp

 • Chuyên đề tốt nghiệp được nộp cho giáo viên hướng dẫn chậm nhất là ngày 12/12/2017. Giáo viên đánh giá và nộp lại cho Lãnh đạo Ngành trước ngày 15/12/2017.
 • Chú ý: Khi nộp bản sạch chuyên đề tốt nghiệp, sinh viên phải nộp kèm theo cả đề cương chi tiết, bản thảo có bút tích sửa chữa của giáo viên, file ghi nội dung của cả đề cương và chuyên đề tốt nghiệp.

IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỂ THU THẬP THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP

 1. Tiếp xúc, trao đổi, nghe báo cáo từ lãnh đạo và cán bộ phụ trách các bộ phận chức năng của cơ sở thực tập.
 2. Tiếp xúc trao đổi với nhân viên các phòng ban chức năng của cơ sở thực tập.
 3. Thu thập thông tin thứ cấp qua tài liệu, sổ sách, ấn phẩm và các cơ sở dữ liệu khác.
 4. Tiếp xúc trao đổi với khách hàng và các tổ chức có liên quan của cơ sở thực tập.
 5. Thực hiện các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp như: Điều tra phỏng vấn, khảo sát thị trường, quan sát.

Viện Du lịch – Quản lý – Kinh doanh yêu cầu toàn thể sinh viên các lớp nêu trên chấp hành nghiêm chỉnh bản kế hoạch thực tập tốt nghiệp này. Đề nghị các giáo viên hướng dẫn dựa vào kế hoạch chung để triển khai thành chương trình hành động cụ thể, chi tiết cho từng nhóm sinh viên được phân công phụ trách. Kính đề nghị các cơ sở thực tập quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để các em sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập.

GỢI Ý ĐỀ TÀI THỰC TẬP:

Liên quan đến việc lựa chọn đề tài cho Báo cáo Thực tập tốt nghiệp, Viện Du lịch – Quản lý – Kinh doanh gợi ý một số định hướng như sau:

Với sinh viên ngành kế toán: Có thể chọn các đề tài liên quan đến kế toán tài chính như:

 • Kế toán vốn bằng tiền, công nợ tại doanh nghiệp …
 • Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp …
 • Kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp …
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp …
 • Kế toán hàng hoá tại doanh nghiệp …
 • Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp …
 • Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản tại doanh nghiệp …
 • Kế toán các khoản thu chi hoạt động tại đơn vị sự nghiệp…
 • Kế toán các hạn mục ngân sách tại đơn vị sự nghiệp…
 • Kế toán thuế phải nộp tại doanh nghiệp …

Có thể chọn các đề tài liên quan đến kế toán kiểm toán như:

 • Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty;
 • Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm của công ty;
 • Quy trình kiểm toán Nợ phải thu khách hàng tại công ty;
 • Kiểm toán chu trình bán hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty….
 • Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp …

Tuỳ vào điều kiện của doanh nghiệp, dưới sự hướng dẫn của GVHD, sinh viên học sinh lựa chọn đề tài phù hợp với ngành đào tạo, phạm vi và khả năng nghiên cứu của mình.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC