VIỆN NGÔN NGỮ - VĂN HÓA - QUAN HỆ QUỐC TẾ 

Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu
Website: bvu.edu.vn/web/vien-nn-vh-qt

Điện thoại: (+84) 64.3 513 410
Fax: (+84) 64 353 22 33
Email: fos@bvu.edu.vn