Tin Chuyên ngành Hóa dược - Hóa Mỹ phẩm

CHUYÊN NGÀNH HÓA DƯỢC-HÓA MỸ PHẨM (NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC, ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU)
14/07/2018
CHUYÊN NGÀNH HÓA DƯỢC-HÓA MỸ PHẨM (NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC, ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU) Chuyên ngành Công nghệ Hóa dược - Hóa Mỹ phẩm là ngành học kết hợp kiến thức của lĩnh vực hóa học, hóa dược và hóa mỹ phẩm. Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm cung cấp cho người học: Khối kiến thức nâng cao về ngoại ngữ, tin học, khoa học tự nhiên, chính trị và giáo dục thể chất; Khối kiến thức cơ bản đến chuyên sâu thuộc lĩnh vực hóa đại cương, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích; Khối kiến thức tổng ...