** C​NKTHH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

​** CNKTCK: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

​** CNTP: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

​** CNKTCTXD: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

​** LOGISTICS: QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ CHUỔI CUNG ỨNG