THÔNG BÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP DH14LG

Lượt xem: 183

Ngày đăng: 21/04/2018

VIỆN KỸ THUẬT – KINH TẾ BIỂN

NGÀNH LOGISTICS VÀ QLCCU

Số          /TB-LG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa- Vũng Tàu ngày  09 tháng 04 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc SV làm Khóa luận tốt nghiệp lớp DH14LG

-----------------------------------------------------

          Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng thông báo đến 09 sinh viên các lớp Đại học chính quy khóa tuyển sinh 2014 có tên trong danh sách làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2017 – 2018 như sau:

 1. Thời gian đăng ký tên đề tài: 04/4/2018 đến 08/4/2018 (mẫu đơn văn phòng ngành Logistics)
 2. Danh sách sinh viên và giảng viên hướng dẫn

Stt

Họ và tên

Điểm trung bình

tích lũy toàn khóa

Giảng viên hướng dẫn

1

Võ Trọng Đức

7,90

ThS. Võ Thị Hồng Minh

2

Vũ Ngọc Hải

7,55

ThS. Đinh Thu Phương

3

Hoàng Thị Sen

8,50

ThS. Võ Thị Hồng Minh

4

Trần Thị Huyền

8,53

ThS. Đỗ Thanh Phong

5

Lê Kỹ Hồng

8,56

ThS. Đinh Thu Phương

6

Hồ Tiến Đạt

8,37

ThS. Võ Thị Hồng Minh

7

Lê Long Đình

8,34

ThS. Đỗ Thanh Phong

8

Nguyễn Thị  Hồng

8,96

ThS. Đinh Thu Phương

9

Nguyễn Thị Ngọc Mai

8,87

ThS. Đỗ Thanh Phong

 
 1. Thời gian làm khóa luận: từ ngày 9/4/2018 đến 03/6/2018.
 2. Thời gian nộp bài về Viện: Hạn chót 04/6/2018.
 3. Thời gian dự kiến bảo vệ khóa luận: 09/6/2018.

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng  yêu cầu các sinh viên có tên trên của Hệ Đại học DH14LG  chấp hành nghiêm chỉnh bản thông báo khóa luận tốt nghiệp này. Đề nghị các giảng viên hướng dẫn dựa vào thông báo để triển khai thành chương trình hành động cụ thể, chi tiết cho từng sinh viên được phân công phụ trách. Kính đề nghị các cơ sở thực tập quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để các em sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa luận tốt nghiệp.

Nơi gửi:

 • Phòng Đào tạo (để báo cáo);
 • Viện KT-KTB (để báo cáo);
 • Các GVHD  (để thực hiện);
 • Sinh viên có tên  trên (để thực hiện);
 • Các cơ sở thực tập (để phối hợp);
 • Lưu Viện và Ngành LG.
                         Phó Trưởng Ngành

 

 

 

 

                       ThS. Đỗ Thanh Phong

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC