KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DH15LG

Lượt xem: 205

Ngày đăng: 23/11/2018

TRƯỜNG ĐẠI HC BÀ RA VŨNG TÀU
VIN KTHUT – KINH TBIN
S/KH-LG
CNG HOÀ XÃ HI CHNGHĨA VIỆT NAM
Độc lp – Tdo – Hnh phúc


Bà Rịa- Vũng Tàu ngày 02 tháng 11 năm 2018


KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DH15LG


Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên DH 15LG, Viện Kỹ thuật
Kinh t
ế biển thông báo và hướng dẫn kế hoạch thực tập tốt nghiệp cụ thể cho sinh viên
ngành Logostics và Qu
ản lý chuỗi cung ứng do Viện quản lý như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU THỰC TẬP
1. Mục đích:
- Giúp sinh viên gắn lý thuyết với thực hành với môi trường thực tế qua nghiên cứu và
thực tập ở các cơ sở thực tập.
- Thực hành vận dụng các kiến thức đã được học vào thực tế kinh doanh như: Đánh giá
hoạt động kinh doanh doanh nghi ệp , thương v ụ cảng, c ác qui trình giao nhận, hải
quan, kho bãi, phân ph ối hàng hóa, quản trị sản xuất và dịch vụ logistics, quản trị
cung ứng; quản trị chuỗi cung ứng, thanh toán quốc tế, … vv. qua đó nghiên cứu phát
hiện và đề xuất giải pháp cho những vấn đề cụ thể do thực tiễn đặt ra với hoạt động
kinh doanh.
- Rèn luy
ện tác phong làm việc, kỹ năng, năng lực làm việc chuyên nghiệp, độc lập và
sáng tạo để sinh viên có thể đảm đương được những vị trí nghề nghiệp cụ thể sau khi
tốt nghiệp.
2. Yêu cầu:
Trong thời gian thực tập, sinh viên phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:
- Chấp hành nghiêm chỉnh nội qui, qui chế và những qui định khác của trường, viện v
việc thực tập.
- Chấp hành nghiêm chỉnh nội qui, qui chế và những qui định của cơ sở thực tập.
- Chấp hành sự hướng dẫn và những yêu cầu cụ thể của giáo viên hướng dẫn.
- Đảm bảo thời gian và kết quả thực tập theo quy chế. Sau thời gian thực tập, mỗi sinh
viên phải có giao nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp DH14LG cho giáo viên hướng dẫn
và cho cơ sở thực tập nếu có yêu cầu.

- Nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động nghiên cứu, học hỏi, sáng tạo, rèn
luyện bản lĩnh và kỹ năng hoạt động thực tiễn của một cán bộ doanh nghiệp, chủ động
khai thác sự giúp đỡ của cơ sở thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập.
2/4
II. THỜI GIAN THỰC TẬP
Thời gian thực tập tốt nghiệp DH15LG t10/12/2018 đến 25/02/2019:
1. N
ội dung:
- Thu thập và phân tích thông tin tổng quát về cơ sở thực tập trên các phương diện:
Lịch sử ra đời và phát triển; Loại hình doanh nghiệp; Lĩnh vực hoạt động; chức năng
nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức… Phân tích rõ quá trình biến đổi các chỉ tiêu số lượng, sự
thay đổi cơ cấu mặt hàng, thị trường…

- Phân tích và đánh giá t ổng hợp năng lực và các điều kiện kinh doanh của doanh
nghiệp, bao gồm: Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, hải quan, thương vụ
cảng, giao nhận, quản lý kho, thủ tục xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, quản trị
sản xuất và dịch vụ logistics; quản trị cung ứng; quản trị chuỗi cung ứng, thanh toán
quốc tế, …vv.
Phát hi
ện và liệt kê tất cả các vấn đề (về chuyên ngành được đào tạo) của cơ sở thực
tập cần nghiên cứu để tìm nguyên nhân và giải pháp. Trên cơ sở đó đề xuất các hướng
giải pháp cho những vấn đề đó.
2. Quy trình viết Báo cáo thực tập
1) Lập đề cương nghiên cứu sơ bộ
2) Lập đề cương nghiên cứu chi tiết
3) Thu thập dữ liệu, thực hiện phân tích thông tin phục vụ đề tài nghiên cứu
4) Viết bản thảo Báo cáo Thực tập
5) Hoàn thi
ện bản sạch Báo cáo Thực tập
III. YÊU CẦU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP
1. Báo cáo thực tập của sinh viên phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đáp ứng mục tiêu của đề tài nghiên cứu.
- Nội dung đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. Khuyến khích không trình bày phần
lý thuyết chung.
- Không được trùng lắp với các chuyên đề và tài liệu đã có.
- Tuân thủ theo cách thức trình bày đã qui định.
2. Kết cấu của một chuyên đề thực tập:
- Trang bìa (theo mẫu)
- Nhận xét của đơn vị thực tập (theo mẫu)
- Nhận xét của giáo viên (theo mẫu)
- Lời cảm ơn
- Mục lục
- Lời mở đầu:
- Chương 1: Tổng quan về cơ sở thực tập
- Chương 2: Cơ sở lý luận (liên quan đến vấn đề nghiên cứu thực trạng)
3/4
- Chương 3: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; hải quan,
thương vụ cảng;
qui trình giao nh ận , thủ tục xuất nhập khẩu, quản lý kho,
phân ph
ối hàng hóa, sản xuất và dịch vụ logistics; quản trị cung ứng; quản trị
chuỗi cung ứng, thanh toán quốc tế…vv
- Chương 4: Các giải pháp thực hiện … …..
- Kết luận - khuyến nghị
Nội dung bao gồm:
- Giới thiệu tổng quát về công ty thực tập
- Mô tả, phản ánh tình hình thực tế liên quan đến đề tài tại doanh nghiệp
Ví dụ đề tài : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUQUẢN TRỊ KHO HÀNG
CỦA CTY TNHH A
Chương 1
: Giới thiệu tổng quát về công ty TNHH A
Chương 2: Cơ sở lý luận hoạt động kho hàng
2.1 Tính chất sản xuất của sản phẩm
2.2 Vai trò nhiệm vụ của kho
2.3 Chức năng của kho
2.4 Các chỉ tiêu chủ yếu
………………….
Chương 3: Thực trạng hoạt động kho hàng của Cty TNHH A
2.1 Tính chất sản xuất của sản phẩm
2.2 Vai trò nhiệm vụ của kho
2.3 Chức năng của kho
2.4 Các chỉ tiêu chủ yếu cho
2.5 Các lo
ại xếp hàng trong kho (mô tả)
2.6 Các loại máy móc thiết bị trong kho hàng( mô tả và nguyên lý hoạt động)
2.7 Các thủ tục giao nhận chủ yếu của kho
2.8 Nghiệp vụ kiểm soát hàng hóa trong kho hàng
…………………………….

Chương4 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị kho hàng cty TNHH A
Giải pháp 1
Giải pháp 2
Giải pháp 3
………………….
- Kết luận- khuyến ngh
- Phụ lục
- Tài liệu tham khảo
3. Hình thức trình bày của một chuyên đề thực tập
- Độ dài của Báo cáo Thực tập:
Tối thiểu 50 trang đối với Báo cáo hệ Đại học
- Quy định dạng trang
4/4
Giấy chuẩn khổ A4: Ltrái 3cm; Lề phải, đầu và cuối trang 2 cm
Font chTimes New Roman (13); Cách dòng: 1,4 lines
Các đoạn văn cách nhau một dấu Enter.
- Đánh số trang:
Đánh số trang từ lời mở đầu cho đến kết luận theo số thứ tự 1, 2,
3…

Từ trang bìa đến trang mục lục đánh chữ số La Mã thường
i,ii,iii,iv,…
4. Thời hạn nộp và sản phẩm giao nộp
- Chuyên đ ề tốt nghiệp đ ược nộp cho giáo viên hướng dẫn chậm nhất là ngày
25/02/2019.
Giáo viên đánh giá và n ộp lại cho Ngành Logistics và Quản lý chuỗi
cung ứng trước ngày 04/03/2019.
-
Chú ý: Khi nộp bản sạch chuyên đề thực tập, sinh viên ph ải nộp kèm theo cả đề
cương chi tiết, bản thảo có bút tích sửa chữa của giáo viên, file ghi nội dung của cả đề
cương và chuyên đề thực tập
.
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỂ THU THẬP THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU
TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
1. Tiếp xúc, trao đổi, nghe báo cáo tlãnh đạo và cán bộ phụ trách các bộ phận chức
năng của cơ sở thực tập.

2. Tiếp xúc trao đổi với nhân viên các phòng ban chức năng của cơ sở thực tập.
3. Thu thập thông tin thứ cấp qua tài liệu, sổ sách, ấn phẩm và các cơ sở dữ liệu khác.
4. Tiếp xúc trao đổi với khách hàng và các tổ chức có liên quan của cơ sở thực tập.
5. Thực hiện các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp như: Điều tra phỏng vấn, khảo sát
thị trường, quan sát.
Viện Kỹ thuật – Kinh tế biển yêu cầu toàn thể sinh viên Hệ Đại học DH14LG
ch
ấp hành nghiêm chỉnh bản kế hoạch thực tập tốt nghiệp này. Đề nghị các giảng viên
hướng dẫn dựa vào kế hoạch chung để triển khai thành chương trình hành động cụ thể,
chi tiết cho từng nhóm sinh viên được phân công phụ trách. Kính đề nghị các cơ sở thực
tập quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để các em sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập.

- Phòng Đào tạo & QLSV (để báo cáo);
Nơi gửi:
- Các GVHD (để thực hiện);
- Sinh viên các khóa nêu trên
(để thực hiện);
-
Các cơ sở thực tập (để phối hợp);
- u Viện và Ngành LG.
Phó Viện Trưởng
TS. Lê Ngọc Trân

Danh sách thực tập TN.xls

Kế hoạch thực tập TN.pdf

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC