KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH (DH15LG VÀ DH16LG) & THỰC TẬP CƠ SỞ (DH17LG)

Lượt xem: 562

Ngày đăng: 03/05/2018

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH (DH15LG VÀ DH16LG)
& TH
ỰC TẬP CƠ SỞ (DH17LG)

Thc hiện kế hoạch thực tập chuyên ngành (cho sinh viên DH15LG và DH16LG)
& th
ực tập cơ sở (cho sinh viên DH17LG), Ngành Logistics và Quả n lý chuỗi cung ứng
thông báo và hướng dẫn kế hoạch thực tập 
chuyên ngành và thực tập cơ sở cụ thể cho
sinh viên các l
ớp do Ngành quản lý như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU THỰC TẬP
1. Mục đích:
- Giúp sinh viên gắn lý thuyết với thực hành, làm quen với môi trường thực tế qua
nghiên cứu và thực tập ở các cơ sở thực tập.
- Thực hành vận dụng các kiến thức đã được học vào thực tế kinh doanh như: Hoạt
động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động phân phối, thu mua nguyên
liệu, hoạt động cảng, các loại container, thương vụ cảng, các qui trình giao nhận, thủ
tục hải quan…. vv. , qua đó nghiên cứu phát hiện và đề xuất giải pháp cho những vấn
đề cụ thể do thực tiễn đặt ra với hoạt động kinh doanh.

- Rèn luyện tác phong làm việc, kỹ năng, năng lực làm việc chuyên nghiệp, độc lập và
sáng tạo để sinh viên có thể đảm đương được những vị trí nghề nghiệp cụ thể sau khi
tốt nghiệp.
2. Yêu cầu:
Trong thời gian thực tập, sinh viên phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:
- Chấp hành nghiêm chỉnh nội qui, qui chế và những qui định khác của trường, viện v
việc thực tập.
- Chấp hành nghiêm chỉnh nội qui, qui chế và những qui định của cơ sở thực tập.
- Chấp hành sự hướng dẫn và những yêu cầu cụ thể của giáo viên hướng dẫn.
Đảm bảo thời gian và kết quả thực tập theo quy chế. Sau thời gian thực tập, mỗi sinh
viên phải có giao nộp Báo cáo thực tập chuyên ngành (DH15LG và DH16LG ) và
Báo cáo th
ực tập cơ sở (DH1 7LG) cho giáo viên hướng dẫn ( xem danh sách phân
công giáo viên hướng dẫn
và cho cơ sở thực tập nếu có yêu cầu.
- Nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động nghiên cứu, học hỏi, sáng tạo, rèn
luyện bản lĩnh và kỹ năng hoạt động thực tiễn của một cán bộ doanh nghiệp, chủ động
khai thác sự giúp đỡ của cơ sở thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập.
2/4
II. THỜI GIAN THỰC TẬP
Thời gian thực tập chuyên ngành (DH15LG và DH16LG) và thực tập cơ sở (DH17
LG) là 08 tu
ần từ 04/05/2018 đến 04/07/2018
Ghi chú: sinh viên sắp xếp thời gian và tìm nơi thực tập tại doanh nghiệp phù với thời
khóa biểu học kỳ 3 năm học 2017-2018.
1. Nội dung:
- Thu thập và phân tích thông tin tổng quát về cơ sở thực tập trên các phương diện:
Lịch sử ra đời và phát triển; Loại hình doanh nghiệp; Lĩnh vực hoạt động; chức năng
nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức… Phân tích rõ quá trình biến đổi các chỉ tiêu số lượng, sự
thay đổi cơ cấu mặt hàng, thị trường…

Phân tích và đánh giá t ổng hợp năng lực và các điều kiện kinh doanh của doanh
nghiệp, bao gồm: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động phân
phối, thu mua nguyên liệu, hoạt động cảng, các loại container, kiểm hóa hải quan,
thương vụ cảng, qui trình giao nhận nguyên container, chứng từ giao nhận container,

qui trình giao nhận hàng lẻ, chứng từ g iao nhận hàng lẻ, thương vụ kho, thủ tục hải
quan xuất nhập khẩu, qui cách xếp kho, giao nhận lưu trong kho, các loại phí trong
kho và cổng cảng, chứng từ báo cáo thực tế trong kho …vv
Phát hiện và liệt kê tất cả các vấn đề (về chuyên ngành được đào tạo) của cơ sở thực
tập cần nghiên cứu để tìm nguyên nhân và giải pháp. Trên cơ sở đó đề xuất các hướng
giải pháp cho những vấn đề đó.
2. Quy trình viết Báo cáo thực tập
1) Lập đề cương nghiên cứu sơ bộ
2) Lập đề cương nghiên cứu chi tiết
3) Thu thập dữ liệu, thực hiện phân tích thông tin phục vụ đề tài nghiên cứu
4) Viết bản thảo Báo cáo Thực tập
5) Hoàn thi
ện bản sạch Báo cáo Thực tập
III. YÊU CẦU CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP
1. Báo cáo thực tập của sinh viên phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Đáp ứng mục tiêu của đề tài nghiên cứu.
- Nội dung đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. Khuyến khích không trình bày phần
lý thuyết chung.
Không được trùng lắp với các chuyên đề và tài liệu đã có.
- Tuân thủ theo cách thức trình bày đã qui định.
2. Kết cấu của một chuyên đề thực tập:
Trang bìa (theo mẫu)
Nhận xét của đơn vị thực tập (theo mẫu)
Nhận xét của giáo viên (theo mẫu)
Lời cảm ơn
3/4
Mục lục
Lời mở đầu:
Chương 1: Tổng quan về cơ sở thực tập ( doanh nghiệp)
Chương 2: Cơ sở lý luận (liên quan đến vấn đề nghiên cứu thực trạng
Chương 3: Thực trạng Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt
động phân phối, thu mua nguyên liệu, hoạt động cảng
, các loại container, kiểm
hóa hải quan, thương vụ cảng, qui trình giao nhận nguyên container, chứng từ
giao nhận container, qui trình giao nhận hàng lẻ, chứng từ giao nhận hàng lẻ,
thương vụ kho, thủ tục hải quan xuất nhập khẩu, qui cách xếp kho, giao nhận
lưu trong kho, các loại phí trong kho và cổng cảng, 
chứng từ báo cáo thực tế
trong kho …vv ) tại công ty, doanh nghiệp
Chương 4: Nhận xét và kiến nghị
Nhận xét chung
So sánh giữa lý thuyết đã học và thực tế
Ưu điểm
Nhược điểm.

Nội dung bao gồm:
- Giới thiệu tổng quát về công ty thực tập
- Mô tả, phản ánh tình hình thực tế liên quan đến đề tài tại doanh nghiệp
Ví dụ đề tài : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP……XYZ
Chương 1
: Giới thiệu tổng quát về doanh nghiệp
Chương 2: Cơ sở lý luận hoạt động sản xuất…. của doanh nghiệp
2.1 Tính chất sản xuất của DN
2.2 Vai trò nhiệm vụ của DN
2.3 Chức năng của DN
2.4 Các chỉ tiêu chủ yếu
Chương 3: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.1 Tính chất sản xuất của DN
2.2 Vai trò nhiệm vụ của DN
2.3 Chức năng của DN
2.4 Các hoạt động chủ yếu chủ yếu ví dụ:
2.4.1 Các loại container (mô tả)
2.4.2 Các loại máy móc thiết bị ( mô tả và nguyên lý hoạt động)
2.4.3 Các thủ tục giao nhận chủ yếu
2.4.4 Phòng điều hành sản xuất
2.4.5 Nghiệp vụ kiểm soát hàng hóa trong sản xuất
Chương 4: Nhận xét và kiến nghị
+ Nhận xét chung
+ So sánh giữa lý thuyết đã học và thực tế
Ưu điểm
Nhược điểm.
Kết luận
Phụ lục
4/4
Tài liệu tham khảo
3. Hình thức trình bày của một chuyên đề thực tập
Độ dài của Báo cáo Thực tập:
 Tối thiểu 20 - 25 trang đối với Báo cáo hệ Đại học
Quy định dạng trang
 Giấy chuẩn khổ A4: Lề trái 3cm; Lề phải, đầu và cuối trang 2 cm
 Font chữ Times New Roman (13); Cách dòng: 1,4 lines
 Các đoạn văn cách nhau một dấu Enter.
Đánh số trang:
 Đánh số trang từ lời mở đầu cho đến kết luận theo số thứ tự 1, 2,.
 Từ trang bìa đến trang mục lục đánh chữ số La Mã thường
i,ii,iii,iv,…
4. Thời hạn nộp và sản phẩm giao nộp
Chuyên đề tốt nghiệp được nộp cho giáo viên hướng dẫn (xem danh sách) chậm nhất
là ngày 04/07/2018. Giáo viên đánh giá và nộp lại cho Ngành Logistics trước ngày
06/07/2018.
Chú ý: Khi nộp bản sạch chuyên đề thực tập, sinh viên phải nộp kèm theo cả đề
cương chi tiết, bản thảo có bút tích sửa chữa của giáo viên, file ghi nội dung của cả đề
cương và chuyên đề thực tập
.
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỂ THU THẬP THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU
TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
1. Tiếp xúc, trao đổi, nghe báo cáo từ lãnh đạo và cán bộ phụ trách các bộ phận chức
năng của cơ sở thực tập 
.
2. Ti
ếp xúc trao đổi với nhân viên các phòng ban chức năng của cơ sở thực tập.
3. Thu thập thông tin thứ cấp qua tài liệu, sổ sách, ấn phẩm và các cơ sở dữ liệu khác.
4. Tiếp xúc trao đổi với khách hàng và các tổ chức có liên quan của cơ sở thực tập.
5. Thực hiện các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp như: Điều tra phỏng vấn, khảo sát
thị trường, quan sát.
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng yêu cầu toàn thể sinh viên Hệ Đại
học DH15LG và DH16LG và DH17LG chấp hành nghiêm chỉnh bản kế hoạch thực tập
chuyên ngành và thực tập cơ sở này. Đề nghị các giáo viên hướng dẫn dựa vào kế hoạch
chung để triển khai thành chương trình hành động cụ thể, chi tiết 
cho từng nhóm sinh
viên được phân công phụ trách. Kính đề nghị các cơ sở thực tập quan tâm giúp đỡ tạo
điều kiện để các em sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập.

Thông tin và danh sách chi tiết trong file đính kèm:

1. Kế hoạch thực tập chuyên nghành

2. Dh17lg.xls

3. Dh15lg.xls

4. Dh16lg.xls

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC