NCKH - Công trình công bố

Công trình công bố

 • Face and Hand Gesture Recognition based on Wavelet Transforms and Principal Component Analysis
  TH: TS. Phan Ngọc Hoàng, TS. Bùi Thị Thu Trang và cộng sự, 7th International Forum on Strategic Technology IFOST: Proceedings of IFOST, IEEE, 2012, pp. 588–591

 • Алгоритмы для классификации отпечатков пальцев на основе применения фильтра Габора, вейвлет-преобразования и многослойной нейронной сети
  TH: TS. Phan Ngọc Hoàng và cộng sự, Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, T 320, N 5, 2012, pp. 60–64

 • Распознавание лиц на основе применения метода Виолы–Джонса, вейвлет-преобразования и метода главных компонент
  TH: TS. Phan Ngọc Hoàng, TS. Bùi Thị Thu Trang và cộng sự, Bulletin of the Tomsk Polytechnic University, T 320, N 5, 2012, pp. 54–59

 • Распознавание лиц и жестов на основе применения вейвлет-преобразования и метода главных компонент
  TH: TS. Phan Ngọc Hoàng, TS. Bùi Thị Thu Trang và cộng sự, Journal Nonlinear World, N°6, T°10, 2012, pp. 371–379

NCKH - Đề tài dự án Giảng viên

Đề tài NCKH giảng viên

 • Thiết kế thi công thiết bị tích hợp năng lượng gió và mặt trời cấp điện sinh hoạt cho tàu cá BV-96789TS
  TH: ThS. Biện Văn Khuê, 2. KS. Đỗ Hữu Hiền, 3. KS. Lê Việt Khanh - Viện CNTT - Điện - Điện tử
  ["Đang thực hiện"]

 • Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt hệ thống thiết bị mạng cung cấp điện cho tàu cá vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá BV – 96789TS
  TH: ThS. Phan Thanh Hoàng Anh - Viện CNTT - Điện - Điện tử
  ["Đang thực hiện"]

 • Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý đăng kí học và thi chứng chỉ tin học sư theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT
  TH: 1. TS. Phan Ngọc Hoàng, 2. TS. Bùi Thị Thu Trang, 3. ThS. Hoàng Ngọc Thanh, 4. ThS. Dương Thị Diệu - Viện CNTT - Điện điện tử
  ["Đang thực hiện"]

NCKH - Đề tài của sinh viên

Đề tài NCKH sinh viên

 • Nghiên cứu xây dựng phần mềm bản đồ trên thiết bị di động cho khu du lịch Hồ Mây -Vũng Tàu
  TH: Phan Thành Thắng - Viện CNTT - Điện - Điện tử
  HD:ThS. Nguyễn Thị Minh Nương
  ["Đang thực hiện"]