LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  > Năm 2007, Khoa Công nghệ thông tin thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-ĐHBRVT ngày 28/4/2007 của TS. Trần Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

  > Năm 2007, Khoa Điện – Điện tử thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHBRVT ngày 28/4/2007 của TS. Trần Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

  > Năm 2017, Viện CNTT - Điện – Điện tử thành lập theo quyết định số 872/QĐ-BVU, ngày 01/03/2017 của GS. TSKH. Hoàng Văn Kiếm, Hiệu Trưởng Trường Đại học Bà Rịa–Vũng Tàu, trên cơ sở sáp nhập hai khoa Công nghệ Thông tin và khoa Điện điện tử.

VIỆN CNTT-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ NGÀY NAY

  > Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, Viện CNTT – Điện – Điện tử được Trường Đại học Bà Rịa–Vũng Tàu chú trọng đầu tư, xây dựng để trở thành một Viện trọng điểm của Trường, phục vụ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực CNTT, Điện, Điện tử, và Tự động hóa trong tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung.

  > Qua gần 10 năm phấn đấu, phát triển và trưởng thành, Viện CNTT – Điện – Điện tử, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu đã đạt được một bước phát triển đáng ghi nhận cả về lượng lẫn về chất. Hiện nay Viện đã có biên chế 2 ngành đào tạo, được trang bị nhiều phòng máy tính, phòng thực hành, thí nghiệm chuyên đề với đội ngũ 24 cán bộ, giảng viên, trong đó có 1 PGS. TS., 3 TS., 1 NCS. và 19 Thạc sỹ.

    Đặc biệt, trong những năm gần đây, số lượng cán bộ giảng dạy trẻ đã học xong cao học, tiến sỹ ở các nước tiên tiến như Nga, Nhật, ... về Viện công tác ngày càng nhiều. Đây sẽ là đội ngũ kế cận xứng đáng của các thầy, cô đi trước, là lực lượng nòng cốt của Viện trong những năm sắp tới, và là minh chứng cho tầm nhìn xa của các thế hệ lãnh đạo Viện, các Ngành trong các năm qua.

    Từ chỗ chỉ đào tạo theo 4 chuyên ngành, đến nay Viện đã chuyển sang đào tạo theo 8 chuyên ngành hẹp trong đó có 4 chuyên ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin và 4 chuyên ngành thuộc nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

   > Bên cạnh các hoạt động đào tạo, các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cũng đã có những chuyển biến mạnh mẽ với các đề tài NCKH của giảng viên, sinh viên đã và đang được thực hiện tại Viện. Vai trò của các Ngành đang được nâng cao theo hướng xây dựng Ngành trở thành đơn vị chuyên môn nòng cốt của Viện, hoạt động chủ động và hiệu quả trên cả 3 lĩnh vực: đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

   > Hiện nay Viện CNTT – Điện – Điện tử cũng đang tiến hành xây dựng các chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến, chất lượng cao, hướng quốc tế phù hợp với xu hướng phát triển và hội nhập toàn cầu.

    Với kết quả gần 10 năm phấn đấu hết mình của tập thể cán bộ, nhân viên trong Viện đã xây dựng một nền tảng phát triển được hợp thành từ 3 yếu tố cơ bản: đội ngũ cán bộ, chất lượng đào tạo và hiệu quả nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ. Nền tảng này sẽ là tiền đề quan trọng cho những bước đi tiếp theo của Viện trên con đường phát triển và hội nhập.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  > Đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý: cùng với các trung tâm, phòng, viện trong Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng mô hình quản lý, các cơ chế phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung.

  > Đào tạo: Viện CNTT – Điện – Điện tử không ngừng đổi mới, cập nhật, nâng cao chương trình đào tạo, tiếp tục khẳng định và giữ vững vị thế hàng đầu về đào tạo CNTT, Điện, Điện tử và Tự động hóa có chất lượng cao; cũng sẽ là nơi đào tạo nâng cao, đào tạo sau đại học và hỗ trợ các cho các đơn vị đào tạo khác.

  > Nghiên cứu khoa học: xây dựng các phòng máy tính, thực hành, thí nghiệm hoàn chỉnh, đáp ứng được việc thực hiện đề tài/dự án KHCN các cấp của giảng viên, sinh viên trong Viện thuộc các lĩnh vực CNTT, Điện, Điện tử và Tự động hóa.

  > Hợp tác quốc tế: tăng cường các hoạt động quảng bá hình ảnh của Viện trong cộng đồng và doanh nghiệp. Tìm kiếm các cơ hội học bổng cho cán bộ trẻ và sinh viên của Viện. Đẩy mạnh tìm kiếm các quan hệ hợp tác quốc tế theo mô hình các nhóm nghiên cứu mạnh của Viện với các nhóm khác có cùng định hướng nghiên cứu trên thế giới.

  > Tư vấn: nâng cao vai trò của Viện CNTT – Điện – Điện tử trong nhiệm vụ tư vấn cho Ban Giám hiệu Trường và tham gia thiết thực trong công tác quy hoạch, định hướng, phát triển và quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực CNTT, Điện, Điện tử và Tự động hóa của Trường.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CÁC NGÀNH TRỰC THUỘC VIỆN

  > Ngành Công nghệ Thông tin

 >  Ngành Điện - Điện tử

 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Phó Viện trưởng phụ trách

TS. Phan Ngọc Hoàng

 

BAN LÃNH ĐẠO NGÀNH

  > Ngành Công nghệ Thông tin

Trưởng ngành

Phó ngành

ThS. Hoàng Ngọc Thanh

TS. Bùi Thị Thu Trang

  > Ngành Điện - Điện tử

Trưởng ngành Phó trưởng ngành

                             

ThS. Lưu Hoàng                                 ThS. Phạm Ngọc Hiệp

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO VIỆN

1. Hội đồng KH&CN Viện CNTT - Điện - Điện tử (viết tắt là Hội đồng) là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng về:

  > Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên thư viện, phòng thí nghiệm;

  > Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của viện;

  > Trọng tâm đào tạo, đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo, triển khai và hủy bỏ các chương trình đào tạo;

  > Định hướng phát triển KH&CN, kế hoạch hoạt động KH&CN, phân công thực hiện nhiệm vụ đào tạo, KH&CN;

2. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT)

   - Tạo ra những sản phẩm tinh hoa trong lĩnh vực CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế;

   - Đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin., với mục tiêu:

   - Đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin., với mục tiêu:

       + Sinh viên CNTT có kiến thức nền tảng mạnh và chuyên sâu, có năng lực ứng dụng thành quả mới nhất của CNTT hướng tới nền kinh tế tri thức và có phương pháp luận vững chắc cũng như có khả năng đóng vai trò lãnh đạo để phát triển và đóng góp tích cực cho sự phát triển của khoa học và công nghệ.

      + Sinh viên CNTT có khả năng tổ chức khai thác hiệu quả phần mềm ứng dụng trong công nghệ điều khiển, xử lý thông tin, nhận dạng, các hệ thống kỹ thuật, mạng máy tính, viễn thông, có khả năng thiết kế phần mềm phục vụ công tác quản lý, khai thác dữ liệu khoa học, giáo dục, xã hội và kinh tế.

     Cung cấp cho sinh viên kỹ năng thích nghi, tự điều chỉnh, tự phát triển, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo và có hệ thống. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng cạnh tranh trong môi trường làm việc trong nước cũng như trên thị trường lao động toàn cầu.

  Hiện nay, cơ cấu nhân sự ngành CNTT có 14 người, trong đó: 1PGS. TS, 2 Tiến sỹ, 1 NCS, 11 Thạc sỹ.  Trong đó có 2 TS và 1 ThS học ở Nga, 1 ThS học ở Nhật. Tất cả đều là những cán bộ giảng dạy trẻ và nòng cốt của Ngành

       DANH SÁCH CÁN BỘ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (ĐĐT)

    - Đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Điện điện tử. Với mục tiêu:

    + SV có các kiến thức tổng quan về hệ thống điện, kĩ năng thi công, thiết kế hệ thống điện, mạng điện phân phối, mạng cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp. SV có được các kiến thức về các nguyên lý cơ bản của các thiết bị điện điện tử, các kĩ năng lập trình, lắp đặt, vận hành được các thiết bị điện, điện tử điều khiển cho các hệ thống trong công nghiệp sản xuất. Thiết kế board mạch điện tử, thiết kế hệ thống cảm biến, đo lường và điều khiển bằng máy tính.

    + Các kĩ năng lập trình Lập trình điều khiển: lập trình vi xử lý, PLC cơ bản và nâng cao, lập trình giao diện người máy HMI. Kỹ năng lập trình điều khiển và giám sát và thu thập dữ liệu SCADA được dùng khá phổ biến trong công nghiệp hiện nay như: WinCC, Labview, iFiX…

    + Cung cấp các kiến thức và kĩ năng thực hành nghề nghiệp, các kiến thưc mềm bổ trợ nghề, nâng cao thái độ học tập và lao động của người công dân toàn cầu cho sinh viên. Đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

    - Tạo ra những sản phẩm có ứng dụng cao trong lĩnh vực ĐĐT, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế. 

 Hiện nay, cơ cấu nhân sự ngành ĐĐT có 10 người, trong đó: 01 Tiến sỹ, 09 Thạc sỹ. 

      DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH ĐIỆN - ĐIỆN TỬ