Hội thảo: ứng dụng quản trị doanh nghiệp hợp nhất trực tuyến AMIS.VN

Lượt xem: 67

Ngày đăng: 31/03/2017

Thời gian: 08h30 ngày 13/04/2017

Địa điểm: CS2 - BVU campus

Đơn vị tổ chức: Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh