​ĐỘI NGŨ CÁN BỘ PHÒNG TRUYỀN THÔNG - TUYỂN SINH

1. ThS. Huỳnh Văn Huy - Trưởng phòng

  - Phụ trách chung

  - Trực tiếp phụ trách công tác Tuyển sinh 

2. CN. Đặng Thị Kim Trang - Chuyên viên

  - Tư vấn tuyển sinh (trực tiếp - trực tuyến - Fanpage)

  - Thư ký - văn thư

3. CN. Nguyễn Kim Anh - Chuyên viên

  - Tư vấn tuyển sinh (trực tiếp - trực tuyến - fanpage)

4. KS. Trần Minh Tiến - Chuyên viên

  - Tổ chức hoạt động

  - Tạp chí Human

5.  CN. Nguyễn Thị Hải Yến - Chuyên viên

   - Viết tin bài

6. CN. Đỗ Ngọc Bảo Minh - Chuyên viên

- Digital marketing