Trần Thị Duyên

Ngày đăng: 21/04/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ;

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học;

Chức danh: Giảng viên, Viện kĩ thuật - Kinh tế biển;

Liên hệ: duyen_dhqb@yahoo.com;

Xem chi tiết lí lịch tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC