Phan Thanh Hoàng Anh

Lượt xem: 335

Ngày đăng: 23/10/2017

Học hàm/ học vị: Thạc sỹ;

Chuyên ngành: Thiết bị mạng và nhà máy điện;

Chức danh: Giảng viên Điện - điện tử, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử;

Email: anhpth@bvu.edu.vn;

Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.

 

XEM THÊM LÝ LỊCH KHÁC