Lý lịch khoa học

Nguyễn Văn Trì
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Chức danh: Giảng viên Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: trinv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch tại đây.
Phạm Chí Hiếu
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Tự động hóa; Chức danh: Giảng viên Điện - điện tử, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: hieupc@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Nguyễn Phan Cường
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Thiết bị kĩ thuật vô tuyến điện tử; Chức danh: Viện trưởng, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: cuongnp@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Nguyễn Tấn Phương
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Chức danh: Giảng viên Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: phuongnt@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Lê Thị Vĩnh Thanh
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Chức danh: Giảng viên Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: thanhltv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Võ Thị Hồng Minh
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Chức danh: Giảng viên Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: minhvth@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Bùi Thu Trang
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Chức danh: Phó trưởng ngành Công nghệ thông tin, Viện Công nghệ thông tin Điện - điện tử; Email: trangbt@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Phạm Quang Ngọc
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Tiến sĩ; Chuyên ngành: Toán lý; Chức danh: Giảng viên ban Toán - Lý, Trung tâm đào tạo đại cương và Phát triển kĩ năng mềm; Liên hệ: ngocpq@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Nguyễn Văn Xoa
18/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Toán học; Chức danh: Giảng viên ban Toán - Lý, Trung tâm đào tạo đại cương và Phát triển kĩ năng mềm; Liên hệ: xoanv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Trần Nha Ghi
17/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Chức danh: Giảng viên kiêm thư ký Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh; Liên hệ: ghitn@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Ngô Thị Tuyết
17/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Chức danh: Giảng viên Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh; Liên hệ: tuyetnt@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch tại đây.
Trần Thị Thúy
16/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Hóa môi trường; Chức danh: Giảng viên Viện kĩ thuật - Kinh tế biển; Liên hệ: thuytt@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Nguyễn Văn Tuấn
16/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Kĩ thuật công trình xây dựng ngầm; Chức danh: Giảng viên Viện kĩ thuật - Kinh tế biển; Liên hệ: tuannv@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Nguyễn Ngọc Hiểu
16/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Công nghệ chế biến; Chức danh: Giảng viên Viện kĩ thuật - Kinh tế biển; Liên hệ: hieunn@bvu.edu.vn; Xem chi tiết lí lịch khoa học tại đây.
Diệp Khanh
16/10/2017
Học hàm/ học vị: Thạc sĩ; Chuyên ngành: Hóa lý thuyết - Hóa lý; Chức danh: Giảng viên Viện kĩ thuật - Kinh tế biển; Liên hệ: khanhd@bvu.edu.vn; Xem chi tiết liên hệ tại đây.