1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1.1. Chức năng:

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và công tác hợp tác quốc tế của nhà trường.

1. 2. Nhiệm vụ:

1.2.1. Về Khoa học công nghệ

a. Tham mưu xây dựng kế hoạch nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ của Trường, tổ chức xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về nghiên cứu, các chương trình nghiên cứu, đề tài nghiên cứu các cấp. Xây dựng và tổ chức triển khai các đề tài, dự án đầu tư về khoa học và công nghệ.

b. Tổ chức xây dựng các văn bản, các quy định, quy chế về quản lý công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của các đơn vị và cán bộ Nhà trường.

c. Quản lí và hỗ trợ hoạt động của các chương trình, và đề tài nghiên cứu: Thực hiện các thủ tục để xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các công trình NCKH. Đề xuất khen thưởng và xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ NCKH.

d. Quản lí Tập san "Khoa học và Đào tạo": tổ chức biên tập, bình duyệt, in và phát hành các ấn phẩm khoa học của Trường.

e. Làm đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp của Trường; tham gia đồng tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học có liên quan tới nhiệm vụ của Trường.

f. Tổ chức nghiệm thu, xuất bản sách chuyên khảo sử dụng trong đào tạo đại học và sau đại học.

g. Làm đầu mối tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên.

h. Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các kết quả NCKH  và công nghệ thông tin trong dạy – học, sử dụng hệ thống học liệu phục vụ đào tạo và NCKH. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động bồi dưỡng năng lực NCKH của các đơn vị và cán bộ của Trường.

i. Phối hợp với Bộ phận Tổ chức - Cán bộ trong việc xây dựng và quản lý hồ sơ khoa học của cán bộ trong Trường.

j. Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch - Tài chính lập kế hoạch và sử dụng ngân sách khoa học công nghệ.

k. Phối hợp với Trung tâm Thông tin tư liệu trường, Trung tâm Thông tin - Thư viện Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các trường Đại học xây dựng mạng lưới thông tin, tư liệu khoa học của trường.

l. Chuẩn bị chương trình, nội dung phiên họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

m. Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện tiêu chuẩn kiểm định chất lượng về "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ".

n. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

1.2.2. Về Hợp tác quốc tế

a. Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm.

b. Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và trường đại học quốc tế, có kế hoạch theo dõi quá trình thực hiện các văn bản kí kết.

c. Tư vấn và hỗ trợ thông tin về hợp tác quốc tế cho các đơn vị đào tạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên và xã hội.

d. Tư vấn các hệ liên kết đào tạo đại học với các trường nước ngoài.

e. Tổ chức việc hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với nước ngoài.

f. Phối hợp với Bộ phận Tổ chức – Hành chính theo dõi và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định; làm thủ tục mời và xin visa nhập cảnh cho giảng viên, chuyên gia và khách quốc tế.

g. Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với trường.

h. Xác nhận các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.

i. Phối hợp với các Phòng, Ban trong trường và các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế.

j. Xây dựng, tổ chức thực hiện các dự án, chương trình về khoa học và bồi dưỡng khoa học với nước ngoài.

2. BỘ MÁY NHÂN SỰ 

2.1. Phân công nhiệm vụ

2.2. Cơ chế làm việc của phòng

- Hiệu quả công việc là thước đo đánh giá hoàn thành nhiệm vụ

- Nêu cao tinh thần tự giác và trách nhiệm mọi lúc mọi nơi

- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao

- Có tinh thần xây dựng tập thể Phòng đoàn kết thống nhất

- Hàng tuần, hàng tháng có báo cáo tự đánh giá công việc

- Các thông tin trao đổi và cập nhật theo hệ thống egov, email và Zimbra Web.