Phòng Nhân sự - Hành chính

- Địa chỉ: 80 Trương Công Định,  phường 3 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Các bộ phận:

Phòng 1.106 - Hành chính - Văn thư

- Văn thư Phùng Thị Duyên

Điện thoại: 0254.3532222.

Fax:            0254.3532233.

Email: dhbrvt@bvu.edu.vn

Trưởng phòng Nhữ Văn Dương

Điện thoại: 0254.3530748.

Email: duongnv@bvu.edu.vn

Phòng 1.204 - Tổ chức nhân sự

Điện thoại: 064. 3623678

Chuyên viên Nguyễn Khoa Anh Thư.

Thanh tra - Pháp chế

Phó Trưởng phòng Phạm Quốc Hùng;

Phòng 1.109 - Y tế

Trần Thị Tường Vinh - 0254.3532222