PHÒNG NHÂN SỰ - HÀNH CHÍNH

CHỨC NĂNG

1. Tổ chức - Nhân sự

 Tham mưu lãnh đạo trường về  cơ cấu tổ chức của Trường; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý, giảng viên, nhân viên; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ, chính sách của Tập đoàn đối với người lao động và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường.

2. Thanh tra pháp chế

- Tham mưu, giúp lãnh đạo trường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra  nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
- Tham mưu cho lãnh đạo trường tổ chức thực hiện việc quản lý bằng pháp luật trong nhà trường; giúp lãnh đạo trường tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của lãnh đạo trường; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong nhà trường và thực hiện những công tác khác được giao.

3. Chức năng Hành chính - Tổng hợp

a) Giúp việc điều hành

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch làm việc;
- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch;
- Tổ chức, điều phối các hoạt động chung của Trường.

b) Tham mưu tổng hợp
- Tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin mọi mặt về tình hình hoạt động của Trường và tham mưu lãnh đạo về các biện pháp giải quyết và xử lý.
c) Chức năng hậu cần, quản trị
Phối hợp với Phòng quản lý cơ sở vật chất – CNTT đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc, giảng dạy; đảm bảo môi trường xanh – sạch  - đẹp – an toàn.

NHIỆM VỤ

a) Tổ chức nhân sự
- Phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Trưởng ban về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý.
- Tham gia các Hội đồng: tuyển dụng, bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, xét đi học, xét nâng bậc lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giảng viên, nhân viên. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch cán bộ, giảng viên, nhân viên. Thống kê số lượng và chất lượng CBVC hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban.
- Xét và cấp các loại giấy tờ trong phạm vi được quy định: giấy chứng nhận là cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường, xác nhận lý lịch, quá trình công tác.

b) Hành chính tổng hợp
- Xây dựng chương trình công tác của Trường và đôn đốc thực hiện chương trình đó; bố trí, sắp xếp chương trình làm việc hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm của Trường;
- Thu thập, xử lý quản lý và tổ chức sử dụng thông tin để từ đó tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động trong trường, đề xuất kiến nghị các biện pháp thực hiện, phục vụ sự chỉ đạo của, điều hành của lãnh đạo trường.;
- Tư vấn văn bản cho lãnh đạo trường, chịu trách nhiệm pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản của trường;
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, giải quyết các văn thư, tờ trình của các đơn vị, cá nhân theo quy chế của trường; tổ chức theo dõi việc giải quyết các văn thư, tờ trình đó;
- Tổ chức giao tiếp đối nội, đối ngoại, tiếp khách, giữ vai trò là cầu nối Trường với cơ quan, tổ chức khác;
- Tổ chức và thực hiện công tác y tế, bảo vệ sức khỏe; bảo vệ trật tự, an toàn các cơ sở đào tạo; từng bước hiện đại hóa công tác hành chính – văn phòng; chỉ dẫn và hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cho các đơn vị cấp dưới hoặc đơn vị chuyên môn khi cần thiết.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Trưởng phòng
Điều hành chung, chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác tổ chức nhân sự, thanh tra pháp chế, hành chính văn phòng; trực tiếp thực hiện những công việc quan trọng như xây dựng và theo dõi thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, hoàn chỉnh các dự thảo văn bản quan trọng.
Giúp việc cho Trưởng phòng có các Phó trưởng phòng.
2. Phó Trưởng phòng phụ trách nhân sự, thanh tra pháp chế.
3. Phó Trưởng phòng phụ trách hành chính.
4. Các bộ phận trực thuộc phòng
a) Bộ phận tổ chức, nhân sự.
b) Bộ phận thanh tra pháp chế
c) Bộ phận hành chính, văn thư:
- Quản lý điều hành công tác tiếp nhận, xử lý, bảo quản, chuyển giao văn bản trong và ngoài trường;
- Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết;
- Quản lý sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của văn thư;
- Thực hiện công tác lưu trữ: Phân loại, đánh giá, chỉnh lý, thống kê tài liệu lưu trữ; khai thác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.
d) Bộ phận tổng hợp:
- Nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách của cấp trên, các lĩnh vực có liên quan;
- Tư vấn văn bản cho lãnh đạo trong công tác tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động;
- Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của trường để báo cáo kịp thời cho lãnh đạo trường, đề xuất phương án giải quyết.