CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo nhà trường về công tác đào tạo, khảo thí và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, kế hoạch thi – kiểm tra trình độ đại học, cao đẳng.

2. Nhiệm vụ

 1. Công tác đào tạo
 1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng hồ sơ mở ngành, đăng kí chỉ tiêu đào tạo; xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, chuẩn đầu ra; biên soạn giáo trình, tài liệu học tập.
 2. Triển khai công tác xét tuyển nhập học, công tác tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch hàng năm của Trường.
 3. Quản lý chương trình đào tạo tất cả các ngành học; chủ trì xây dựng và triển khai, giám sát việc thực hiện kế hoạch tiến độ đào tạo.
 4. Quản lý công tác tổ chức đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học. Tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác đào tạo.
 5. Quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm học tập toàn khóa và các giấy tờ liên quan khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.
 6. Quản lý và lưu trữ bảng điểm kết quả học tập của sinh viên (trên hệ thống phần mềm và bản in từ phần mềm có đóng dấu của Viện quản lý sinh viên).
 7. Xây dựng và trình Ban giám hiệu ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức các hoạt động đào tạo.
 8. Cụ thể hóa và triển khai các văn bản liên quan đến công tác đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 9. Phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dạy – học và công tác đảm bảo chất lượng theo quy định của Trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 10. Phối hợp với phòng Công tác sinh viên thực hiện công tác sinh viên theo quy định của Trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 11. Phối hợp với Phòng Truyền thông – Tuyển sinh thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định và phân công của Hiệu trưởng Trường.
 12. Xác nhận trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho giảng dạy các học phần thực hành, thí nghiệm có trong chương trình đào tạo.
  1. Công tác khảo thí
 1. Xây dựng các quy định, quy chế về thi, kiểm tra đánh giá (gọi chung là thi); Tổ chức thực hiện công tác thi theo quy định hiện hành.
 2. Chủ trì, hỗ trợ các viện, trung tâm trong công tác phát triển, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi; phối hợp với các viện, trung tâm để kiểm soát chất lượng đề thi kết thúc học phần trình độ đại học, cao đẳng.
 3. Chủ trì và phối hợp các viện, trung tâm để điều động cán bộ coi thi kết thúc học phần cho các viện, trung tâm có nhu cầu theo kế hoạch thi chung củaTrường.
  1. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo nhà trường./.


Cơ cấu tổ chức: trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 04 chuyên viên.

**@@@**