CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

1. Vị trí, chức năng
Phòng Đào tạo là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, có chức năng:
- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường; công tác thi tuyển, xét tuyển đầu vào; tổ chức, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập  trình độ đại học, cao đẳng, các trình độ từ bậc 1 đến bậc 4 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam hiện hành và các chương trình đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo; nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của nhà trường về mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo; đề xuất phát triển cơ sở vất chất đáp ứng yêu cầu đào tạo.
- Giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng, cải tiến, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Trường.

 

2. Nhiệm vụ
Công tác tuyển sinh, đào tạo
a) Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc các lĩnh vực theo chức năng.
b) Nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển, mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề, qui mô, phương thức đào tạo phù hợp với nhà trường và nhu cầu xã hội.
c) Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng đề án mở ngành; đề án tuyển sinh; đăng kí chỉ tiêu đào tạo; xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, chuẩn đầu ra; biên soạn giáo trình, tài liệu học tập.
d) Triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo, tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch hàng năm của Trường; tổng hợp, thống kê, báo cáo các công việc liên quan theo chức năng.
e) Chủ trì cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng của nhà trường.
f) Quản lý chương trình đào tạo tất cả các ngành học theo chức năng; chủ trì xây dựng và triển khai, theo dõi việc thực hiện kế hoạch tiến độ đào tạo; quản lý quá trình đào tạo và đánh giá kết quả học tập tại các đơn vị (bao gồm các cơ sở liên kết).
g) Quản lý kết quả học tập; quản lý, cấp phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận kết quả học tập và các giấy tờ liên quan khác.
h) Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo là uỷ viên thường trực hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp.
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
Công tác đảm bảo chất lượng
a) Cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản để giám sát, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện lịch trình, nội dung, tài liệu giảng dạy và các hoạt động đào tạo khác của giảng viên.
b) Cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản để giám sát, tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện qui chế, quy định về các hoạt động đào tạo, đánh giá kết quả người học tại các viện và các đơn vị liên quan.
c) Tổ chức triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy và học, bao gồm: tổ chức dự giờ thămlớp; hội giảng; hội nghị, hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.
d) Cập nhật, hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác kiểm định chất lượng; làm đầu mối thực hiện công tác kiểm định chất lượng của trường.
g) Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo là uỷ viên thường trực hội đồng tự đánh giá của trường.
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản lý phòng
a) Trưởng phòng:
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tất cả các mặt hoạt động của phòng.
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng theo quy định; trực tiếp tổ chức triển khai nhiệm vụ tuyển sinh; tổ chức quản lý đào tạo; tốt nghiệp.
- Thực hiện báo cáo kết quả, tiến độ triển khai và những vấn đề cần giải quyết theo yêu cầu nhiệm vụ của phòng đến Hiệu trưởng.
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác trong và ngoài Trường để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Đề xuất, kiến nghị về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, chuyên viên thuộc phòng; có quyền phân công và sử dụng đội ngũ chuyên viên của phòng vào các vị trí công việc phù hợp.
b) Phó trưởng phòng:
- Chấp hành sự phân công của Trưởng phòng, giúp Trưởng phòng chỉ đạo,  thực hiện một số nhiệm vụ công tác của phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng lĩnh vực công tác được phân công.
-  Trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của phòng về công tác mở ngành và đảm bảo chất lượng.
- Ký thay Trưởng phòng một số văn bản hành chính liên quan theo sự ủy quyền của Trưởng phòng khi vắng mặt.
- Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó trưởng phòng thay mặt Trưởng phòng điều hành, giải quyết các công việc của phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc đã giải quyết và báo cáo với Trưởng phòng khi có mặt.
Cơ cấu tổ chức: trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 06 chuyên viên.

**@@@**