Chế độ chính sách

Công nhận Ban cán sự lớp năm học 2017-2018

Ngày 25/10/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học BR-VT đã ban hành quyết định số 567/QĐ-BVU về việc công nhận Ban cán sự lớp năm học 2017-2018.

Hướng dẫn thủ tục

Phiếu đăng ký cấp lại thẻ sinh viên

Nhằm giúp sinh viên trong công tác cấp lại thẻ sinh viên, BVU ban hành phiếu đăng ký làm lại thẻ sinh viên.