Quản lý sinh viên

Thông báo về việc tổng hợp danh sách sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa từ học kỳ 3 năm học 2018-2019

Nhằm tạo cơ sở dữ liệu sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa, giúp cho sinh viên thuận lợi trong việc đánh giá kết quả rèn luyện, BVU ban hành thông báo về việc tổng hợp danh sách sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa từ học kỳ 3 năm học 2018-2019.

Chế độ chính sách

Công nhận Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp năm học 2018-2019

Quyết định về việc phân công Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2018-2019