GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu, được tách ra từ Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên từ ngày 01/3/2017. Chịu sự quản lý của Giám đốc điều hành Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng do Trưởng phòng phụ trách và có 01 Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, các chuyên viên làm công tác nghiệp vụ chuyên môn.

2. Phòng có 04 bộ phận làm việc: Quản lý hành chính, Quản lý học vụ, Hỗ trợ và chăm sóc sinh viên, Tư vấn tổng hợp; Ngoài ra Phòng còn thực hiện các nội dung về công tác Đoàn, Hội, Câu lạc bộ sinh viên.

Nhân sự

Các thành viên ngày đầu thành lập phòng Công tác sinh viên

TS. ĐỖ NGỌC MINH - Trưởng phòng

 

Thầy NGUYỄN LÝ XUÂN MINH - Phó trưởng phòng

Cô ĐẶNG THỊ CHÚC - Chuyên viên
Cô ĐOÀN THỊ THANH TÚY - Chuyên viên
Cô PHẠM THỊ MINH HIẾU - Chuyên viên
Thầy LÊ PHẠM MINH TÂM - Chuyên viên
Thầy NGUYỄN NGỌC TÀI - Chuyên viên

Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc điều hành trong công tác quản lý sinh viên theo các quy định hiện hành và chăm sóc sinh viên theo các yêu cầu của Nhà trường.

Nhiệm vụ

1. Tiếp nhận sinh viên mới nhập học, quản lý và cập nhật hồ sơ sinh viên theo các quy định hiện hành.

2. Phối hợp với phòng Đào tạo và các Viện sắp xếp, bố trí các lớp sinh viên, chỉ định ban cán sự lớp lâm thời trong thời gian đầu khoá học, cấp thẻ sinh viên và bàn giao các lớp sinh viên về các Viện.

3. Phối hợp với phòng Nhân sự - Hành chính hỗ trợ các công tác về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể cho sinh viên.

4. Chủ trì tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa vào đầu năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên theo quy định.

5. Chủ trì tổ chức các buổi đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường.

6. Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích hoạt động học tập khác.

7. Theo dõi, thống kê, tổng hợp số liệu sinh viên thường xuyên hàng tháng, nắm bắt số liệu sinh viên thụt giảm hàng tháng, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất kịp thời các giải pháp phòng ngừa việc thụt giảm sinh viên.

8. Giải quyết các công việc hành chính cho sinh viên: xác nhận là sinh viên của trường; xác nhận để sinh viên được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước; cấp phát lại thẻ sinh viên cho sinh viên; xin nghỉ phép; hồ sơ thôi học, ngừng học…

9. Tổ chức quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú theo quy định. Tham gia quản lý ký túc xá.

10. Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Lãnh đạo trường giải quyết.

11. Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của sinh viên; Chủ trì tổ chức việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về mọi mặt hoạt động của nhà trường: giảng dạy, cơ sở vật chất, thái độ phục vụ… trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để giải quyết ý kiến của sinh viên.

12. Tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên: khảo sát nhu cầu nhân lực; hỗ trợ công tác giới thiệu thực tập; triển khai các chương trình học bổng và tín dụng sinh viên…

13. Chủ trì tổ chức hoặc đề xuất các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

14. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện và thi đua khen thưởng kỷ luật của sinh viên theo quy định hiện hành.

15. Tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng ngoại khóa, các hoạt động Câu lạc bộ cho sinh viên.

16. Tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao, văn hóa - văn nghệ và các hoạt động giao lưu kết nghĩa cho sinh viên.

17. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành nội quy học tập và các quy chế, quy định của sinh viên.

18. Xây dựng các quy định, quy trình, thủ tục, quy chế phục vụ công tác sinh viên trong trường.

19. Các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Nhà trường phân công.

Quyền hạn của Phòng

1. Lập hồ sơ tham mưu cho hội đồng kỷ luật Nhà trường trong công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt;

2. Là thành viên Hội đồng kỷ luật, ra quyết định xử lý sinh viên vi phạm quy chế, cho thôi học, xóa tên, dừng học, tiếp nhận lại.

3. Chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo học kỳ và theo năm học.

4. Tham mưu với Giám đốc điều hành về nhân sự các bộ phận, các đơn vị tham gia thực hiện Công tác sinh viên của Nhà trường.

Biên tập: Xuân Minh