Trung tâm Đào tạo đại cương và Phát triển kỹ năng mềm

Địa chỉ: Phòng 1110, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

            Số 80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 064.3533515