CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM

Stt

Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra

1

 Phương pháp học đại học và Tư duy sáng tạo (2tc)

1.1

 Kỹ năng tự học

1.2

 Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

1.3

 Kỹ năng tư duy tích cực

1.4

 Kỹ năng tư duy sáng tạo

2

 Kỹ năng giao tiếp cơ bản (2tc)

2.1

 Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ

2.2

 Kỹ năng giao tiếp qua ngôn ngữ nói và viết

2.3

 Kỹ năng thuyết trình

3

 Kỹ năng giao tiếp nâng cao (2tc)

3.1

 Kỹ năng giải quyết vấn đề và quyết định

3.2

 Kỹ năng bán hàng

3.3

 Kỹ năng viết CV và phỏng vấn tìm việc