CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM

Stt

Kỹ năng mềm theo chuẩn đầu ra

1

 Phương pháp học đại học và Tư duy sáng tạo (2tc)

Tài liệu: /documents/284564/459154/%C4%90%E1%BB%81+c%C6%B0%C6%A1ng+ph%C6%B0%C6%A1ng+ph%C3%A1p+h%E1%BB%8Dc+%C4%91%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+v%C3%A0+t%C6%B0+duy+s%C3%A1ng+t%E1%BA%A1o/6da1138f-2370-4ba0-aea4-57e70da1a57e

1.1

 Kỹ năng tự học

1.2

 Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

1.3

 Kỹ năng tư duy tích cực

1.4

 Kỹ năng tư duy sáng tạo

2

 Kỹ năng giao tiếp cơ bản (2tc)

Tài liệu: /documents/284564/459154/%C4%90%E1%BB%81+c%C6%B0%C6%A1ng+b%C3%A0i+gi%E1%BA%A3ng+giao+ti%E1%BA%BFp+c%C6%A1+b%E1%BA%A3n/13b24b5c-076d-45c6-83f9-9e1bab70b895

2.1

 Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ

2.2

 Kỹ năng giao tiếp qua ngôn ngữ nói và viết

2.3

 Kỹ năng thuyết trình

3

 Kỹ năng giao tiếp nâng cao (2tc)

Tài liệu: /documents/284564/459154/%C4%90%E1%BB%81+c%C6%B0%C6%A1ng+b%C3%A0i+gi%E1%BA%A3ng+giao+ti%E1%BA%BFp+n%C3%A2ng+cao/2f45551c-2163-47c1-b5c3-6cfa43e667e3

3.1

 Kỹ năng giải quyết vấn đề và quyết định

3.2

 Kỹ năng bán hàng

3.3

 Kỹ năng viết CV và phỏng vấn tìm việc