DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN ĐẠI CƯƠNG

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Ghi chú

Ban Toán - Lý

 

1

0101060001

 Toán cao cấp 1

 <<Xem đề cương chi tiết tại đây>>

2

0101060002

 Toán cao cấp 2

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

3

0101060003

 Toán cao cấp 3

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

4

0101060005

 Xác suất thống kê

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

5

0101060008

 Hàm phức và toán tử Laplace

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

6

0101060009

 Quy hoạch tuyến tính

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

7

0101060010

 Vật lý đại cương

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

8

0101060022

 Thí nghiêm vật lý đại cương

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

Ban Lý luận chính trị - Pháp luật

 

9

0101060014

 Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin (P1)

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

10

0101060015

 Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin (P2)

 < Xem đề cương chi tiết tại đây>>

11

0101060016

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

12

0101060017

 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

13

0101060023

 Pháp luật đại cương

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

Ban Giáo dục thể chất

 

14

0101060024

 Giáo dục thể chất 1

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

15

0101060025

 Giáo dục thể chất 2

 << Xem đề cương chi tiết tại đây>>

16

0101060026

 Giáo dục thể chất 3

 << Tự chọn ( bơi lội)>>

 << Tự chọn ( Bóng đá)>>

 << Tự chọn ( Cầu lông)>>