CÁC HỌC PHẦN ĐẠI CƯƠNG DO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO ĐẠI CƯƠNG QUẢN LÝ 

 

Stt

Mã học phần

Tên học phần

Ghi chú

Ban Toán - Lý

 

1

0101060001

 Toán cao cấp 1

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

2

0101122237

 Toán cao cấp 2A

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

3

0101122236

Toán cao cấp 2B

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

4

0101060003

 Toán cao cấp 3

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

5

0101060005

 Xác suất thống kê

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

6

0101060010

 Vật lý đại cương

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

7

0101060022

 Thí nghiêm vật lý đại cương

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

Ban Lý luận chính trị - Pháp luật

 

8

0101060014

 Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin (P1)

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

9

0101060015

 Những NLCB của chủ nghĩa Mác-Lênin (P2)

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

10

0101060016

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

11

0101060017

 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

12

0101060023

 Pháp luật đại cương

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

Ban Giáo dục thể chất

 

13

0101060024

 Giáo dục thể chất 1

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

14

0101060025

 Giáo dục thể chất 2

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>

15

0101060026

 Giáo dục thể chất 3

   << xem đề cương chi tiết tại đây>>