Góc kiến thức đại cương

Tư tưởng giáo dục của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay
05/04/2018
Tóm tắt Một nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta là đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Để triển khai thành công nhiệm vụ quan trọng này, việc đánh giá lại quá khứ - trong đó có tư tưởng giáo dục của phong trào Đông kinh nghĩa thục - một cách khách quan là hết sức cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ: 1/ Trình bày nội dung tư tưởng giáo dục của phong trào Đông kinh nghĩa thục; 2/ Chỉ ra ...
Hiến pháp 2013
11/04/2017