Đề tài cấp trường

Đề tài cấp trường

3

Phương pháp giảng dạy toán trong thời đại kĩ thuật số
TH: TS. Vũ Minh Lộc; ThS. Huỳnh Phạm Thành Nghĩa - Khoa: TTĐTĐC&PTKNM

2

Định hướng mô hình giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
TH: ThS. Lê Thị Hiếu Thảo; TS. Võ Minh Hùng; ThS. Lê Văn Quốc - Khoa: TTĐTĐC&PTKNM

1

Đổi mới phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú học tập cho sinh viên khi học môn đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam và môn tư tưởng Hồ Chí Minh
TH: TS. Võ Minh Hùng; ThS. Lê Thị Hiếu Thảo - Khoa: TTĐTĐC&PTKNM