Về việc tổ chức học kỳ hè các học phần đại cương và Kỹ năng mềm năm học 2016 - 2017

Lượt xem: 79

Ngày đăng: 15/06/2017

<<Thông báo 1389>>

Đối với các học phần đại cương sinh viên theo thông báo 1389.

<<Thông báo đối với các học phần Kỹ năng mềm>>

Khóa học theo chuẩn đầu ra:

Thời đăng ký: 26/6 đến 10/7/2017. Số lượng tối đa: 30 sinh viên. 

Khóa học KNM theo yêu cầu: 

Thời gian đăng ký: 26/6 đến 20/7/2017. Đăng ký theo nhóm ( 15HV/nhóm): Mở lớp học phần sau 1 tuần kể từ ngày đăng ký.

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC