TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 01 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3576.155

Email: flic@bvu.edu.vn

Website: flic.bvu.edu.vn