Thông báo

Đã có Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ:

- Chứng chỉ tin học trình độ B quốc gia các đợt thi:

* Đợt thi ngày 24/4/2016

* Đợt thi ngày 8/5/2016

- Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B quốc gia các đợt thi:

* Đợt thi ngày 24/4/2016


Đã có Chứng chỉ quốc gia Tin học B, Tiếng Anh B đợt thi tháng 04/2016 và 05/2016

Đã có Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ:

- Chứng chỉ tin học trình độ B quốc gia các đợt thi:

* Đợt thi ngày 24/4/2016

* Đợt thi ngày 8/5/2016

- Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B quốc gia các đợt thi:

* Đợt thi ngày 24/4/2016

Lịch ôn thi và thi

Dự kiến tổ chức thi chứng chỉ đầu ra:

- Tin học đầu ra theo chuẩn MOS (Word, Excel, PowerPoint)

- Tiếng Anh đầu ra theo chuẩn TOEIC

Thí sinh nộp hồ sơ trước ngày 23.10.2016


Đợt thi chứng chỉ đầu ra ngày 30.10.2016

Dự kiến tổ chức thi chứng chỉ đầu ra:

- Tin học đầu ra theo chuẩn MOS (Word, Excel, PowerPoint)

- Tiếng Anh đầu ra theo chuẩn TOEIC

Thí sinh nộp hồ sơ trước ngày 23.10.2016

Dịch vụ Ngoại ngữ

Dịch vụ Ngoại ngữ