Danh sách câu danh ngôn

Nhiệm vụ của một trường đại học tiến bộ không phải là cung cấp những câu trả lời thích hợp, mà chính phải là đặt ra các câu hỏi thích hợp
Cynthia Ozick – Nhà văn nổi tiếng người Mỹ gốc Do Thái