Giới thiệu chung

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Ngày 26/8/2010, Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Giáo dục được thành lập theo quyết định số 70/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường.

Ngày 08/11/2013, Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Inspection And Education Quality Assurance Department) được thành lập theo quyết định số 999/QĐ-ĐHBRVT của Hiệu trưởng nhà trường, trên cơ sở điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Giáo dục.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng có chức năng tham mưu và giúp việc Hiệu trưởng về các hoạt động thanh tra và đảm bảo chất lượng giáo dục. 

Nhiệm vụ của Phòng là chủ trì quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra, đảm bảo chất lượng trong nhà trường; triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong toàn bộ hoạt động đào tạo và công tác quản lý của nhà trường.


Cán bộ Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng giáo dục BVU
Kỷ niệm 10 năm thành lập trường