Số, ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
390/QT-BVU 25/9/2018 BVU Quy trình kiểm tra giờ giảng tại BVU
336/QĐ-BVU 14/9/2018 BVU Quy định về hoạt động dự giờ của BVU
209/QT-BVU 15/8/2018 BVU Quy trình nghỉ dạy - Dạy bù BVU
1836/QĐ-BVU 30/6/2018 BVU Quy định lấy ý kiến người học đối với hoạt động giảng dạy của GV (2018)
36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Bộ GDĐT Biểu mẫu dành cho CSGD đại học - Thông tư 36 - Quy chế công khai
36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Bộ GDĐT Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (2017)
73/2015/NĐ-CP 08/9/2015 Chính phủ Phân tầng CSGD đại học
1249/QyĐ-ĐHBRVT 04/12/2014 BVU Quy định lấy ý kiến người học đối với hoạt động giảng dạy của GV (2014)
7324/BGDĐT-NGCBQLGD 08/10/2013 Bộ GDĐT hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV (2013)
2754/BGDĐT-NGCBQLGD 20/5/2010 Bộ GDĐT Hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV (2010)