Hoạt động kiểm định

Thành lập Hội đồng Tự đánh giá trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (Tháng 9/2018)
23/11/2018
Ngày 14/9/2018, Hiệu trưởng BVU ký quyết định số 335/QĐ-BVU về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2013-2018 gồm 29 thành viên; Ban thư ký gồm 3 thành viên và 5 nhóm công tác chuyên trách gồm 24 thành viên.
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức các hoạt động chuẩn bị tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục
21/11/2018
Tự đánh giá là một hoạt động quan trọng đối với cơ sở giáo dục đại học, nhằm đánh giá lại toàn bộ hoạt động của trường trong một giai đoạn và đề ra kế hoạch cải tiến chất lượng. Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu - BVU hiện đang trong quá trình tự đánh giá chất lượng, tiến tới kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
BVU tổ chức tập huấn tự đánh giá đợt tháng 11 năm 2018
30/10/2018
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) tổ chức tập huấn kỹ năng tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục đợt tháng 12 năm 2018 để chuẩn bị cho hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng.
BVU tổ chức họp chuẩn bị quá trình tự đánh giá
15/10/2018
Ngày 11 tháng 9 năm 2018, Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp chuẩn bị tự đánh giá gồm Ban giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị để thông qua các nội dung chuẩn bị cho quá trình tự đánh giá.
Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (Tháng 8/2017)
15/10/2018
Ngày 22/8/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 278/QĐ-BVU về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá nhà trường. Hội đồng gồm 29 người, có trách nhiệm triển khai các hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục theo các quy định hiện hành.
Báo cáo tự đánh giá cấp CSGD giai đoạn 2011-2015
15/10/2018
Toàn văn báo cáo tự đánh giá cấp CSGD của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015.
Kế hoạch tự đánh giá cấp CSGD - Tháng 9 năm 2017
15/10/2018
Ngày 20/9/2017, Hiệu trưởng BVU ban hành kế hoạch tự đánh giá số 440/KH-BVU trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung kế hoạch số 92/KH-BVU ngày 28/7/2016. Dự kiến tháng 12 năm 2017 nhà trường tiến hành hoạt động đánh giá ngoài.
Danh mục minh chứng tự đánh giá - Tháng 9 năm 2017
15/10/2018
Toàn bộ danh mục minh chứng của Báo cáo tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục chu kỳ 2011-2015.